Kompenzácia finančnej straty verejného dopravcu

  • Otázky

Či a v akej výške bude VÚC kompenozovať zvýšenú finančnú stratu verejného dopravcu vo Žilinskom kraji, vzniknutú v dôsledku mimoriadnej pandemickej situácie a ňou vyvolaného zníženia výkonov i poklesu tržieb. 

  • Odpoveď 

V dôsledku platnej legislatívy, a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave a zákona 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je riziko poklesu tržieb na strane objednávateľa, nie na strane dopravcu. Dopravcovia na kompenzáciu tržieb majú zo strany objednávateľov nárok. Finančná strata vzniká objednávateľom, čiže samosprávnym krajom. Spôsob kompenzácie finančnej straty, v dôsledku poklesu tržieb, sa samosprávne kraje snažia riešiť cez štátnu pomoc, zatiaľ je všetko len v štádiu rokovaní, zisťovaní a overovaní možností.