Zákazka - "Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK - hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy"

 

  • Otázka

 

1. Na základe akého ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní bolo zo strany verejného obstarávateľa umožnené vstupovať uchádzačovi do vyhodnocovacieho procesu predmetnej súťaže, prípadne do samotnej súťaže v čase už po odovdzaní ponúk a bez vyzvania verejným obstarávateľom? 
2. Kópiu uchádzačom podanej námietky, na ktorú sa dovoláte v Odpovedi na žiadosť o poskytnutie informácií. 
3.Na základe akej konkrétnej skutočnosti boli uchádzači Cykloprojekt s.r.o. a Občianske združenie Modrá planéta - HEARTH vylúčení z predmetného verejného obstarávania? 
4. Využil verejný obstarávateľ pred vylúčením uvedených dvoch uchádzačov inštitút vysvetľovania voči jednotlivým uvedeným uchádzačom?

 

  • Odpoveď

K otázke č. 1 verejný obstarávateľ uvádza skutočnosť, že uchádzač Cykloprojekt s.r.o. predložil svoju ponuku v systém e-zákazky do lehoty dňa predkladanie ponúk. Verejnému obstarávateľovi je zrejmá skutočnosť, že v zákazke realizovanej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) nie je možné podať námietky a je mu zrejmý aj spôsob podania námietok. 

Nakoľko verejný obstarávateľ stále neukončil proces vyhodnocovania ponúk, nemôže Vám poskytnúť ďalšie Vami požadované informácie uvedené v bodoch 2 až 4.

Zároveň Vás ubezpečuje, že po ukončení vyhodnocovacieho procesu predmetného prieskumu trhu na predmet zákazky: „Vážska cyklotrasa, hranica TSK/ŽSK – hranica ŽSK/PSK. Technická štúdia na dosiaľ nevyprojektované úseky cyklotrasy“ bude postupovať v procese zabezpečenia informačných povinností voči uchádzačom v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní ako i Smernice č. 124/2019 o verejnom obstarávaní.