Preverenie potvrdenia od lekára poskytnuté zamestnancovi

 

  • Otázka
Má odbor zdravotníctva v kompetencii preveriť potvrdenie od lekára poskytnuté zamestnancovi z dôvodu podozrenia, či sa takéto potvrdenie zakladá na skutočnosti, či boli skutočne vykonané nejaké reálne úkony u lekára, či existuje na tieto úkony evidencia, zápis do zdravotnej kraty a či boli tieto úkony aj hradené zdravotnou poisťovňou.

 

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva ako vecne a miestne príslušný orgán dozoru v zmysle § 81 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“) nad dodržiavaním povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môže preskúmať tie skutočnosti, ktoré sú všeobecne záväznými právnymi predpismi explicitne určené ako povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti uvedené v ustanovení § 79 zákona č. 578/2004 Z. z., ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V ust. § 25 zákona č. 576/2004 z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zadefinované komu sa sprístupňujú údaje zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie osoby.

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. samosprávny kraj môže na základe písomne doručeného podnetu vykonať dozor na  vedenie zdravotnej dokumentácie u konkrétneho poskytovateľa a na základe vykonaného dozoru môže zamestnávateľovi poskytnúť informáciu len v rozsahu, či bol v daný deň vykonaný u daného pacienta zápis do zdravotnej dokumentácie. Otázka úhrady zdravotných výkonov príslušnou zdravotnou poisťovňou nie je však v kompetencii samosprávneho kraja.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky