Informácie v súvislosti s reklamou, inzerciou a propagáciou ŽSK

 

  • Otázka
1. Prehľad všetkých objednaných a zaplatených služieb v súvislosti s reklamou, inzerciou alebo propagáciou ŽSK od začiatku roku 2019 doteraz.
2. Kópiu všetkých vystavených objednávok a obdržaných faktúr v súvislosti s reklamou, inzerciou alebo propagáciou ŽSK od začiatku roku 2019 doteraz
3. Položkový prehľad dodaných služieb v prípade reklamy, inzercie alebo propagácie v tlačených, digitálnych a rádiových médiách vrátane sumy a dátumu dodania konkrétnej položky.
4. Celkovú sumu za náklad a distribúciu periodika ZAkraj za rok 2019
5. Akým spôsobom vyhodnocuje ŽSK efektivitu dodaných služieb v bode č. 1.

 

  • Odpoveď

K bodu 1, 2
V zmysle § 3 ods. 1 a § 7 zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vám zasielame link http://www.zask.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/, kde sú uvedené objednané a zaplatené služby v súvislosti s reklamou, inzerciou alebo propagáciou Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) v roku 2019.

 

K bodu 4
ŽSK vynaložil za rok 2019 za náklad a distribúciu periodika ZAkraj peňažné prostriedky vo výške 78 157,39 EUR.

K bodu 3, 5
Samosprávny kraj nedisponuje tabuľkovým prehľadom dodaných služieb v prípade reklamy, inzercie alebo propagácie v tlačených, digitálnych a rádiových médiách a ani nevyhodnocuje efektívnosť jednotlivých marketingových nástrojov pre svoju potrebu.

Zákon č. 211/2000 Z. z. neukladá povinnej osobe povinnosť vytvárať nové informácie, ktoré v momente podania infožiadosti neexistujú. Vytváraním úplne novej informácie sa rozumie, keď žiadatelia požadujú od povinných osôb vypracovanie rozborov, analýz, referátov, poskytnutie odborných alebo politických stanovísk prognóz, usmernení a výkladov právnych predpisov alebo keď posielajú povinnej osobe otázky na subjektívne názory predstaviteľov povinnej osoby na určitý problém, pričom povinná osoba nemá takéto dokumenty alebo informácie vytvorené (spracované). Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť bez toho, aby sa žiadosť stala pokynom na výkon určitých činností alebo postupu povinnej osoby.

V zmysle zákona o informáciách nevyplýva, že by povinné osoby museli vykonávať na žiadosť oprávnených osôb také úkony, ktoré nesmerujú k výkonu ich právomocí alebo realizovať šetrenie či kontrolnú alebo vyhodnocovaciu činnosť na požiadanie oprávnených osôb. Oprávnené osoby môžu požadovať len informácie o takých im neznámych skutočnostiach, ktoré má povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná na žiadosť poskytnúť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky