Výstavba multifunkčnej haly v KNM. Zabezpečenie lekárov-špecialistov v regióne Kysúc.

  • Otázka

Výstavba multifunkčnej haly v Kysuckom Novom Meste v areáli SPŠ KNM, už sa dohodol ŽSK s mestom KNM na výmene pozemku? Je definitívne, že ŽSK nebude na tomto pozemku stavať multifunkčnú halu?
Aké posuny v otázke zabezpečenia lekárov-špecialistov v regióne Kysúc sa podarilo ŽSK dosiahnuť?

  • Odpoveď

K bodu 1-
Zámena pozemku s mestom Kysucké Nové Mesto (ďalej len „KNM“) je v súčasnosti v štádiu rokovania. Mesto zatiaľ nedoručilo samospráve návrh projektu haly vrátane návrhu podmienok jej využitia na výchovno-vzdelávací proces pre študentov Žilinského samosprávneho kraja. Primátor KNM však potvrdil záujem pokračovať v rokovaniach. Krajská samospráva zatiaľ neuvažuje s investíciou výstavby multifunkčnej haly v KNM. Definitívne rozhodnutie o výstavbe haly bude zrejmé až po vyriešení zámeny pozemku.

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj rieši zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre  obyvateľov v regióne Kysúc. Zo strany mladých lekárov bol prejavený záujem o prevádzkovanie ambulancie v Kysuckom Novom Meste najmä v odbore vnútorné lekárstvo, kardiológia, endokrinológia a zubné lekárstvo. Nakoľko sprevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia súvisí od finančných prostriedkov na realizáciu materiálno – technického vybavenia ambulancie a od pridelenia finančných prostriedkov od zdravotných poisťovní, samosprávny kraj pristúpil k realizácii podporného programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“, ktorý je zameraný na stabilizáciu lekárov a sestier v Žilinskom kraji (rozdelený na viaceré podporné programy). V rámci programu mali možnosť noví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti do konca augusta 2019 zapojiť sa do výzvy ŽSK a uchádzať o poskytnutie dotácie až do výšky 30 000 tis. EUR, ktorá v zmysle nastavených podmienok je určená na realizáciu materiálno technického vybavenia ambulancie. 
V prípade, že z rozpočtu ŽSK pre rok 2020 budú vyčlenené ďalšie finančné prostriedky, je snahou odboru zdravotníctva ŽSK pokračovať v realizácii daného projektu.