Poskytovanie dotácií Žilinského samosprávneho kraja

  • Otázka

Na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som sa chcela opýtať, či môže získať dotáciu od Žilinského samosprávneho kraja aj nezisková organizácia, ktorá má sídlo v Bratislave, ale realizuje aktivity aj v Žilinskom kraji.

  • Odpoveď

V zmysle § 4, ods. 1, písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja (http://www.zask.sk/files/odbory/organizacny/2018/vzn/11/vzn-55_2018-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-zsk-v-r-1.pdf) dotáciupodľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN (individuálne dotácie predsedu ŽSK) a § 3 ods.1 písm. c) tohto VZN (dotácie pre regióny) možno poskytnúť inej právnickej osobe ako je uvedená v písm. a) alebo v písm. b)tohto odseku, ktorá má sídlo na území ŽSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK - na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, ak spĺňa podmienky poskytnutia dotácie uvedené v tomto VZN.