Žiadosť č. 95

  • Otázky
  1. Na základe akých konkrétnych kritérií v súlade aj mimo Vyhl. č. 252/2018 Z.z., v platnom znení ste postupovali pri rozpise žiakov do tried 1. ročníkov stredných škôl vo Vašej územnej pôsobnosti pre školský rok 2019/2020? Zároveň Vás žiadame aj o poskytnutie zoznamu všetkých stredných škôl v územnej pôsobnosti Vášho samosprávneho kraja s uvedením počtu žiakov 1. ročníkov v jednotlivých školách a odboroch, ktoré navrhujete pre školský rok 2019/2020.
  • Odpovede
  1. Žilinský samosprávny kraj pri určovaní najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020 postupoval v súlade s § 31 ods. 2 až 4 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky č. 252/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl, cieľmi stanovenými v „Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022“ a v stratégii „Žilinský kraj 22+“ a ďalšími čiastkovými kritériami stanovenými samosprávnym krajom.
Vstupné kritériá:

 

a) analýzy a prognózy o vývoji potrieb trhu práce; 
b) násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl, ktorý bol stanovený MŠVVaŠ SR na 6 231 žiakov; 
c) rámcová prognóza novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok; 
d) verifikovaná dodatočná potreba trhu práce, ktorá bola pre školský rok 2019/2020 stanovená na  4 235 žiakov, z toho 502 žiakov v systéme duálneho vzdelávania.
 
Ďalšie čiastkové kritériá pre gymnáziá: 

- externá časť písomnej časti maturitnej skúšky 
- interná časť písomnej časti maturitnej skúšky
- úspechy v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach 
- účasť v medzinárodných projektoch a programoch 
- % nezamestnanosti absolventov školy k máju 2018 
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2018 vo vzťahu k VZN (ktoré určovalo počet tried)
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2017 vo vzťahu k VZN
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2016 vo vzťahu k VZN
- % umiestnenia absolventov na vysokých školách
- záujem žiakov ZŠ o štúdium v 1. termíne 
- odbornosť pedagogického zboru školy
- materiálno-technické vybavenie školy.

Ďalšie čiastkové kritériá pre stredné odborné školy: 

- či je škola centrom odborného vzdelávania a prípravy
- spolupráca so zamestnávateľmi v rámci praktického vyučovania
- externá časť písomnej časti maturitnej skúšky
- interná časť písomnej časti maturitnej skúšky
- priemer školy teoretickej a  praktickej časti maturitnej skúšky
- úspechy v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach
- účasť v medzinárodných projektoch a programoch
- % nezamestnanosti absolventov školy k máju 2018
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2018 vo vzťahu k VZN (ktoré určovalo počet tried)
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2017 vo vzťahu k VZN
- % podiel zapísaných do 1. ročníka k 15.9.2016 vo vzťahu k VZN
- nezamestnanosť absolventov v jednotlivých študijných a učebných odboroch za posledné 2 roky
- ponuka školy akreditovaných a rekvalifikačných kurzov
- odbornosť pedagogického zboru školy
- materiálno-technické vybavenie školy.

Konzervatóriá, umelecké školy a stredná športová škola boli hodnotené samostatne vzhľadom na ich jedinečnosť v regióne.

Určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníkov bolo prerokované so všetkými zriaďovateľmi a aj s riaditeľmi škôl v termíne od 29.10.2018 do 9.11.2018, prerokované v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji dňa 15.11.2018. Na základe uvedeného Žilinský samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl do 30. novembra 2018 na svojom webom sídle, preto nebudeme dopredu zverejňovať a zasielať určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2019/2020. Ten bude k dispozícii verejnosti, na webe Žilinského samosprávneho kraja, k 30.11.2018. Zoznam stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je zverejnený na web stránke www.zilinskazupa.sk v časti Školstvo a šport / Kontakt – stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja resp. v nasledujúcom linku: (http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/adresar-strednych-skol-skolskych-zariadeni/).

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky