Žiadosť č. 94

 

  • Otázky
  1. Informácie týkajúce sa napĺňania opatrení stanovených v "Programe na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Žilina"
  • Odpovede
  1. Jednou z priorít Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) je budovanie a obnova cyklodopravných a cykloturistických trás. Túto prioritu má ŽSK zakotvenú v strategických dokumentoch Cyklostratégia – Budovanie cyklotrás na území ŽSK, v Akčnom pláne ŽSK, v dokumente PHSR, či v záväznej časti územného plánu vyššieho územného celku Žilinského kraja.
  2. ŽSK buduje od roku 2011 Cyklotrasu Hrad Budatín – Hrad Strečno, pravidelne vyčleňuje prostriedky na obnovu a údržbu cykloturistických trás v ŽSK. Od roku 2016 kraj projektovo pripravuje podklady pre budovanie cyklodopravných trás v koridore rieky Váh od hranice s Trenčianskym samosprávnym krajom po hranicu Prešovského samosprávneho kraja. V súčasnosti sú v príprave úseky Strečno – Vrútky, Budatín – Považský Chlmec – Mikšová a taktiež cyklodopravná trasa v koridore Kraľovianskeho meandra.
  3. Pre zvýšenie kvality ciest II. a III. triedy sa v okrese Žilina od roku 2013 zrealizovala rekonštrukcia povrchu vozoviek v rozsahu 31,876 km v náklade 2,989 mil. EUR. Čo sa týka realizácie IV. Okružnej v úseku cesty I/18 až Južný diaľničný privádzač, táto úloha - zodpovednosť po vykonanej úprave Územného plánu VÚC ŽK prechádza na Slovenskú správu ciest IVSC Žilina. V roku 2011 boli v Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja schválené Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja (záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 26/2011 zo dňa 27. 6. 2011), ktoré riešia prekategorizovanie cesty II. (III/518001), IV. Okružná v etape návrh na cestu I. triedy I/64 v etape výhľad. Priemerne sa ročne v okrese Žilina realizuje čistenie ciest II. a III. triedy ktoré vykonáva správa ciest ŽSK v rozsahu 187 000 m2 (rok 2018). Najvyšší rozsah čistenia sa realizuje v mesiacoch apríl, máj a jún. V následných mesiacoch sa zametanie - čistenie vozoviek vykonáva podľa potreby, nie je stanovená početnosť a termín pravidelného výkonu čistenia. SC ŽSK taktiež vykonáva čistenie ciest I. tried v rozsahu cca 190 000 m2 za rok (rok 2018).

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky