Žiadosť č. 93

 

  • Otázky
  1. Pred niekoľkými dňami došlo k výstavbe oplotenia časti pozemku parcelné č. CKN 376/5 v bezprostrednom dotyku s budovou Bábkového divadla na parcele CKN379/4. Podľa údajov katastra sú obe parcely vpísané na LV 6581 v k.ú. Žilina vo vlastníctve ŽSK. Na základe akého rozhodnutia došlo k výstavbe oplotenia a aký dôvod mal ŽSK ako vlastník pozemku toto oplotenie vykonať?
  • Odpovede
  1. V roku 2018 prebiehali rekonštrukčné práce na  revitalizácií nádvoria Bábkového divadla v Žiline na základe SP 2396/2017-23549/2017-OSP-BO, účelom ktorej bolo využitie priestoru na uskutočňovanie kultúrnych podujatí, boli realizované rekonštrukčné práce, ktoré zahrňujú úpravu zelene a revitalizáciu nádvoria Bábkového divadla. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výstavba altánku a osadenie brány. Oplotenie poškodeného oplotenia bolo realizované na základe Ohlásenie stavebných prác. Na základe žiadosti bola vykonaná dňa 17.9.2018 obhliadka kompetentnými zamestnancami Stavebného úradu v Žiline a práce na oplotení boli SÚ následne odsúhlasené. Oplotenie je súčasťou rekonštrukčných prác revitalizácie nádvoria Bábkového divadla. Zadná časť budovy divadla sa nachádza v neosvetlenej časti areálu, nachádza sa tu vysoké protipožiarne únikové schodisko, ktoré bolo bez oplotenia otvorené a prístupné aj nepovolaným osobám, ktoré sa v okolí schodiska neoprávnene pohybovali. V okolí tohto schodiska a na parcele 376/5 sa zdržiavali bezdomovci, ktorí okrem toho, že pod schodiskom nechávali neporiadok – staré handry a matrace, hrozilo aj nebezpečenstvo požiaru, keďže tu zakladali oheň – zrejme na zohriatie. Taktiež bol priestor schodiska nebezpečný pre možný pád resp. úraz nepovolaných osôb /často krát aj hrajúcich sa detí/. Z tohto dôvodu po ukončení revitalizácie záhrady za divadlom, ktorá je budovaná ako exteriérový kultúrny priestor Bábkového divadla, bude uvedené miesto fungovať ako ďalšia prístupová a úniková cesta do záhrady pre peších návštevníkov divadla, bolo potrebné, aby priestor spĺňal určité estetické, hygienické ale hlavne bezpečnostné normy. Postavenie oplotenia sa ukazovalo ako jediné možné vyriešenie tohto problému. Oplotenie bolo realizované v zmysle podkladov geodeta na parcele, ktorej vlastníkom je ŽSK.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky