Žiadosť č. 91

 • Otázky
 1. ŽSK realizoval minulý rok v obci Zákamenné stavebné práce na zatrubnení priekopy popri ceste II. triedy od zdravotného strediska až po križovatku Oravice. Práce sú aktuálne dokončené. Touto cestou Vás prosíme o následovné informácie:

  - Od kedy do kedy boli realizované stavebné práce?

  - Kto bol realizátor stavby?

  - Popis stavebných prác?

  - Aká celková dĺžka priekopy sa zatrúbnila?

  - Obec Zákamenné plánuje pokračovať v realizácii chodníka ( kryt so zámkovej dlažby), kedy bude asi povolená výnimka (EÚ) potrebná na začatie stavebných prác?

 

 • Odpovede

 

 1. Práce boli realizované od 2. 10. 2017 do 31. 05. 2018.
 2. Stavbu realizovala spoločnosť CESTY SK, s. r. o.
 3. V rámci modernizácie cesty II/520 Lokca - Zákamenné – Oravská Lesná je jedným z nosných prvkov tejto úpravy ako i v zmysle platných predpisov na ochranu životného prostredia (Zákon o vodách č. 364/2004) realizácia zatrúbnenia jestvujúcej ľavostrannej zemnej priekopy v Zákamennom a pravostrannej priekopy v Oravskej Lesnej. Spolu s ostatnými prvkami odvodnenia budú zachytávať dažďové vody z cesty II/520, ktoré prechádzajú danou obcou v úseku s navrhovanou obrubníkovou úpravou ako prípravou pre realizáciu komunikácie pre peších. Týmto spôsobom sa usmerní prirodzený odtok povrchovej vody cez navrhované odvodňovacie zariadenia do navrhovaného zatrúbnenia priekopy. Účelom vybudovaného objektu v rámci modernizácie je zachytenie dažďových vôd a ich a odvedenie a vypustenie do recipientov resp. do stávajúcich odvodňovacích zariadení. Úprava rozhrania vozovky a budúceho priestoru chodníka pre peších v obciach Oravská Lesná a Zákamenné bola v riešenom území s ohľadom na vytvorenie bezpečnostného prvku realizovaná s obrubníkovou úpravou. Odvedenie dažďových vôd z vozovky cesty II/520 je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom vozovky. Dažďová voda vteká z vozovky pozdĺž navrhovaného obrubníka cez vpusty do kanalizácie. Povrchová voda z jestvujúcich odvodňovacích zariadení (priekopy, rigoly) miestnych komunikácii a poľných ciest napojených na cestu II/520 je odvedená cez horské vpusty resp. kalové jamy do kanalizácie. Objekt sa nachádza v úseku pripravovanej výstavby chodníka pozdĺž cesty II/520 v obci Oravská Lesná v cestnom km 35,330 – 35,960 a v obci Zákamenné v cestnom km 42,850 – 44,390. Objekt tvorí deväť vetiev zaústených do jestvujúcich odvodňovacích zariadení (priepusty pod cestou II/520) alebo jestvujúcich recipientov (potok). Zachytená povrchová voda je následne odvádzaná do potoka Klinianka.
 4. Celková dĺžka zatrúbnenia je 1530,75 m.
 5. Povolenie na výstavbu chodníka bude po skolaudovaní stavby zatrúbnenia priekopy.