Žiadosť č. 90

 

  • Otázky

    1. Poskytnutie informácií a zaslanie všetkých zápisov o odovzdaní a prevzatí staveniska ako aj zápisov o odovzdaní stavby týkajúce sa stavby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu.

    2. Poskytnutie informácií menného zoznamu oprávnených osôb na podpis požadovaných zápisov a poskytnutie informácií na základe čoho boli osoby z menného zoznamu oprávnené k podpisu požadovaných zápisov.

 

  • Odpovede
  1. Zápisy o odovzdaní a prevzatí staveniska ako aj zápisy o odovzdaní stavby týkajúce sa stavby Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu.
  2. Menný zoznam oprávnených osôb na strane zhotoviteľa stavby (Ing. Ľuboš Hlavatík v zmysle zmluvy o dielo ako osoba oprávnená jednať v zmluvných a realizačných veciach na strane zhotoviteľa v zmysle zmluvy o dielo č. 587/2016/OI a Ing. Peter Hlavatík ako stavbyvedúci určený zhotoviteľom stavby), na strane objednávateľa (Vladimír Majtán, Ing. Ľudmila Pohančeníková, MBA, Ing. Marianna Nahálková, Ing. Martin Káčer ako osoby oprávnené jednať v zmluvných alebo realizačných veciach na strane objednávateľa v zmysle zmluvy o dielo č. 587/2016/OI v znení neskorších dodatkov a prizvaní účastníci podľa povahy a charakteru stavby (na účely tejto stavby projektant – Marta Babíková, stavebný dozor – Vladimír Majtán, Ing. Martin Káčer, neskôr Ing. Zuzana Franková).

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky