Žiadosť č. 89

 

 • Otázky

 1. Môže Váš oprávnený zástupca, poslanec, zamestnanci správcu vstupovať na stavenisko bez ochrannej helmy a vesty?
 2. Môže Váš oprávnený zástupca, poslanec, zamestnanci správcu vstupovať na stavenisko bez náležitých a zákonných ochranných pomôcok BOZP?
 3. Môže Váš oprávnený zástupca vstupovať na stavenisko bez vedomia zhotoviteľa, stavbyvedúceho alebo oprávnenej osoby?


 • Odpovede


  1. Povinná osoba nevyhovela žiadateľovi vo veci sprístupnenia informácie z nasledujúcich dôvodov:

  - Najvyšší súd Slovenskej republiky aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojej judikatúre viackrát zaujali stanovisko, že obsahom základného práva na prijímanie informácií nie je právo dostávať informácie podľa predstáv a očakávaní účastníka konania (napr. rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 10/99);

  - v zmysle aktuálnej judikatúry súdov (napr. rozsudok Krajského súdu v Prahe sp. zn. 44 Ca 179/2002 zo dňa 3. decembra 2002) je princípom práva prístupu k informáciám možnosť podívať sa na údaje, ktoré na úrade „ležia“;

  - povinná osoba je toho právneho názoru, že účelom infozákona a celkovo ústavného práva na prijímanie informácii nie je právo na výklad právnej úpravy, ktorého sa žiadateľ domáha napr. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Právny výklad ustanovení právnych predpisov nie je v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja a nie je ani účelom infozákona. Nad rámec uvedenej veci povinná osoba uvádza, že žiadateľ vystupuje vo viacerých zmluvných vzťahoch s povinnou osobou, resp. s niektorou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v pozícii generálneho riaditeľa na základe generálnej plnej moci spoločnosti TLM INVESTMENT s.r.o., IČO: 46 250 956, Zadunajská 6/A, 851 01 Bratislava (ako napr. Zmluva o dielo č. 587/2016/OI „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu“ v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4; Zmluva o dielo č. 717/2016/OI „SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie energetickej náročnosti objektov – úprava okenných výplní a fasády – II. etapa“ v znení dodatku č. 1; Zmluva o dielo č. 399/2017/OI „Spojená škola, Hattalova 471, Nižná – stavebné úpravy, zvýšenie EHB“ a pod.). Vzhľadom na uvedené je povinná osoba toho právneho názoru, že ak v rámci obchodnoprávnych vzťahov v aplikačnej praxi dochádza k výkladovým sporom (napr. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), uvedené je prioritne nevyhnutné riešiť podľa príslušných zmluvných ustanovení, resp. ak sa žiadateľ domnieva, že sú porušené ustanovenia osobitných právnych predpisov v tejto oblasti, je oprávnený podať podnet na preskúmanie tohto stavu príslušnému orgánu verejnej moci. Aplikácia infozákona však v tomto prípade nie je na mieste, nakoľko by výkladom právnej úpravy preukázateľne vznikla nová informácia, povinné osoby nie sú povinné vytvárať na základe žiadosti nové informácie, ktoré v čase podania žiadosti neexistujú.