Žiadosť č. 88

 • Otázky
 1. Na stredných školách sa konali „tréningové“ komunálne voľby, v ktorých si študenti mali vybrať svojho kandidáta na primátora mesta Žilina. Z uvedeného dôvodu Vás v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam, ako povinnú osobu, o sprístupnenie nasledovných informácií vo veci konania týchto, tzv. volieb:

  - zaslanie volebného lístka/lístkov,

  - menovite, ktoré školy sa do volieb zapojili, žiadam uviesť presné označenie, vrátane adresy a mena štatutárneho zástupcu,

  - koľko študentov sa zúčastnilo „volieb“,

  - koľko eur stáli tieto „voľby“,

  - z ktorej konkrétnej rozpočtovej kapitoly, resp. z ktorého konkrétneho podprogramu a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtu ŽSK boli prostriedky na voľby uvoľnené a kedy boli v rozpočte ŽSK schválené,

  - žiadam menovite uviesť, vrátane konkrétnej funkciu, kto vystavil a kto schválil, resp. podpísal príslušnú objednávku/objednávky, resp. zmluvu/zmluvy, kto všetko podpísal a schválil tieto dokumenty spojené s konaním „volieb“ v rámci organizačnej štruktúry ŽSK,

  - žiadam menovite uviesť, vrátane konkrétnej funkcie, kto urobil a podpísal platobné príkazy spojené s nákladmi na „voľby“, kto ich schválil, resp. kto vykonal finančnú kontrolu,

  - kópiu všetkých ostatných dokladov súvisiacich s „voľbami“,

  - akou metódou verejného obstarávania ste súťažili náklady spojené s „voľbami“,

  - ako ste naložili s informáciami získané z „volieb“,

  - žiadam menovite uviesť, vrátane konkrétnej funkcie kto podpísal zápisnicu a protokol z „volieb“,

  - ako bolo vykázané v triednej knihe prerušenie vyučovania na školách, informáciu, či táto aktivita ŽSK bola vykonávaná v riadnom čase, alebo mimo bežných vyučovacích hodín, či bola vykonávaná dobrovoľne, či sa študenti museli registrovať a/alebo iným spôsobom identifikovať v rámci „volieb“, ak áno, žiadam zaslať všetku takúto dokumentáciu,

  - ako bolo zabezpečené náhradné vyučovanie pre študentov, ktorí sa „volieb“ nezúčastnili,

  - ak nebolo zabezpečené náhradné vyučovanie pre študentov, ktorí sa zúčastnili „volieb“, kde trávili čas počas ich konania a či mali pedagogický dozor,

  - bol poskytnutý súhlas riaditeľov a učiteľov škôl na takúto aktivitu,

  - bol poskytnutý súhlas študentov s konaním „volieb“,

  - bol poskytnutý súhlas študentov s nakladaním s ich osobnými údajmi vo veci „volieb“,

  - spracovatelia volieb mali súhlas a v akom rozsahu so spracovaním výsledkov „volieb“, kto ich na túto činnosť poveril a menovite, kto túto činnosť vykonávala, žiadam dodať menný zoznam vrátane ich funkcie a vzťahu k ŽSK a danému školskému zariadeniu,

  - bol poskytnutý súhlas študentov so zverejnením výsledkov „volieb“,

  - žiadam menovite uviesť, vrátane konkrétnej funkcie všetkých osôb, ktoré spracovávali alebo prišli do styku s výsledkami „volieb“, koľko pracovného času strávili a komu boli výsledky odovzdané − meno a funkcia a či mali súhlas s nakladaním s osobnými údajmi študentov zúčastnených na „voľbách“,

  - z akého dôvodu bol jeden z kandidátov na primátora mesta Žilina informovaný o výsledkoch týchto „volieb“ a či mal súhlas študentov, aby mu tieto informácie boli poskytnuté. Žiadam poslať kompletnú komunikáciu v tejto veci s touto osobou.

 

 • Odpovede
 1. Projekt Študentské voľby organizuje združenie Pre Stredoškolákov, ktoré o tom dňa 23.08.2018 informovalo pani predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú. Združenie v liste okrem iného informovalo, že voľby sú simuláciou reálnych volieb a sú určené pre žiakov od 15 rokov. Sú apolitické, cieľom je zvýšiť občiansku angažovanosť mladých ľudí, zvýšiť ich záujem o spoločenský život a o zodpovednosť v rámci neho. Pani predsedníčka prevzala nad projektom záštitu, pretože oceňuje snahu mladých ľudí aj ich záujem o veci verejné a celospoločensky dôležité. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) finančne ani organizačne do projektu nevstúpil. Riaditelia stredných škôl mali možnosť zapojiť sa do uvedenej aktivity, bolo to však na ich slobodnom rozhodnutí, uvážení a súhlase. ŽSK volebné lístky nepripravoval, nezabezpečoval a ani sa nepodieľal na organizovaní simulovaných volieb a vyhlásení výsledkov. ŽSK projekt simulovaných volieb nefinancoval. Projekt organizačne zabezpečovalo Združenie Pre Stredoškolákov. Do projektu sa zapojili tieto stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

  - Gymnázium, Veľká okružná, Žilina – 130 žiakov
  - SOŠ podnikania, Žilina – 56 žiakov
  - SOŠ dopravná, Rosinská cesta, Žilina – 235 žiakov
  - Spojená škola, Tvrdošín – 6 žiaci
  - Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – 237 žiakov
  - Gymnázium, P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín – 96 žiakov

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky