Žiadosť č. 87

 • Otázky
 1. Realizujete aktivity, ktoré prispievajú k znižovaniu rozdielov v zdravý medzi marginalizovanými rómskymi komunitami a majoritou? V prípade ak áno, o aké aktivity ide?
 2. Realizujete aktivity smerujúce k zdravotnej prevencii, plánovaného rodičovstva, prípadne iné, ktoré sú primárne zamerané na sociálne znevýhodných obyvateľov, príp. marginalizované rómske komunity?
 3. Akým spôsobom zabezpečujete v rámci kompetencií reálny prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí z MRK, prípadne ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia?
 4. V nemocniciach a u ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa často vyskytujú poplatky, ktoré napriek svojej zjavnej nezákonnosti nie sú zo strany štátu explicitne pomenované. Takéto poplatky priamo súvisia s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti.
 5. Sú zdravotnícke zariadenia, ktoré ich žiadajú z vašej strany jednoznačne postihované?
 6. Ako by ste hodnotli vyjadrenie Operačného strediska rýchlej záchrannej služby, že „vo veľkej miere supluje záchranka rodinných lekárov, ktorí by sa starali o svojich klientov vo dne v noci...a možno aj hustejšia sieť lepšie vybavených ambulancií pohotovostnej služby?”
 7. Evidujte (od roku 2015) podnety týkajúce sa diskrikminácie k prístupe k zdravotnej starostlivosti, prípady nerového zaobchádzania alebo rasizmu v rámci vzťahu klient vs. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti?
 8. Evidujte (od roku 2015) podnety týkajúce sa etnickej diskriminácie Rómov? Prosíme, jako ste postupovali pri vybavovaní?
 9. Evidujete zmeny v počtoch pacientov / klientov na urgente, príp. pohotovostej služby z ohľadom na zvýšené poplatky?
 • Odpovede

1. - 4. Žilinský samosprávny kraj - odbor zdravotníctva - nerealizuje aktivity, ktoré by boli priamo zamerané na rómske komunity. Pri realizovaní kompetencií postupuje Žilinský samosprávny kraj rovnako pri rómskych skupinách, ako aj pri majorite.

5. V prípade, ak je zistené porušenie platnej legislatívy, v tomto prípade výber poplatku za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia, Žilinský samosprávny kraj začne voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti správne konanie o udelení pokuty.

6. Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je daný verejnou minimálnou sieťou – v prípade, ak Žilinský samosprávny kraj zistí, že je sieť v niektorom odbore poddimenzovaná, bezodkladne o tom informuje zdravotné poisťovne.

7. Podnety zamerané na diskrimináciu k prístupu zdravotnej starostlivosti, prípadne nerovné zaobchádzanie alebo rasizmus v rámci vzťahu klient verzus poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Žilinský samosprávny kraj neeviduje.

8. Samosprávny kraj neeviduje podnety na diskrimináciu rómskej komunity.

9. Žilinský samosprávny kraj dlhodobo sleduje a analyzuje počty vyšetrených pacientov na APS, avšak nezaznamenal pokles počtu vyšetrených pacientov, v súvislosti so zvýšením poplatku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky