Žiadosť č. 85

 

  • Otázky

     Vzhľadom k avizovanej realizácii prestavby mošovskej spojenej školy na Alzheimer-geronto centrum, ktoré by malo podľa informácií v médiách slúžiť predovšetkým občanom Žilinského kraja, chcela by som sa informovať na nasledovné možnosti pre obyvateľov Mošoviec a blízkeho okolia: 

  1. V médiách sa uvádza, aký charakter medicínskej starostlivosti a služieb bude poskytovaný pre pacientov centra. Uvažuje ŽSK o tom, resp. prichádza v budúcnosti do úvahy možnosť, že by odborné ambulancie a rehabilitačné služby mohli slúžiť aj pre občanov Mošoviec a blízkeho okolia ?
  2. Môže ŽSK uvažovať o tom, že by v budúcnosti mohla byť časť centra využitá ako denný stacionár pre pacientov centra a tiež aj pre občanov obce, ktorí by o takúto dennú starostlivosť prejavili záujem? 
  3. Súčasťou zariadenia je telocvičňa, ktorú využívali so súhlasom ŽSK v zimnom období obecné športové kluby a žiaci základnej školy, nakoľko telocvičňa miestnej základnej školy je absolútne priestorovo nevyhovujúca. Je možné pripustiť, že by túto telocvičňu mohli aj po prestavbe školy na Alzheimer-geronto centrum po dohode so ŽSK v rámci vzájomnej spolupráce a vo vymedzenom čase využívať obecné kluby a základná škola aj naďalej?
  • Odpovede

 

  1. Áno, zámerom bude ponúknuť služby aj pre občanov Mošoviec.
  2. Žilinský samosprávny kraj v časti Alzheimer centrum plánuje zriadiť celoročný pobyt pre ľudí odkázaných na pomoc inej osoby, prevažne trpiacich Alzheimerovým ochorením a jeho podobnými diagnózami. Župa v súčasnosti nemá v pláne zriadenie denného stacionára v objekte Mošovce. Samospráva sa však tejto alternatíve nebráni, pokiaľ bude v budúcnosti záujem o poskytovanie denného pobytu poskytovanej sociálnej služby v zriadenom špecializovanom zariadení.
  3. Žilinský samosprávny kraj nemá v súčasnosti uzatvorenú zmluvu so žiadnym športovým klubom ani základnou školou na prenajímanie telocvične. V prípade, že športové kluby a základná škola využívali tento priestor, môžu aj naďalej, avšak len do začatia realizácie stavebných prác, ktoré sa predpokladajú na november resp. december 2019 v závislosti od výkonu možných technologických postupov počas zimného obdobia. Po spustení prevádzky, zostavení harmonogramu a samozrejme po dohode dodržiavania určitých pravidiel, župa nevidí dôvod na nevyužívanie týchto priestorov aj pre iné účely.