Žiadosť č. 84

  • Otázky

  1. Dňa 25.05.2018 vstúpilo do účinnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). V tejto súvislosti Vás ako povinnú osobu žiadam o sprístupnenie dokumentu (napr. zmluva o dielo, rámcová zmluva, analýzy - napr. "zabezpečenie posúdenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vzhľadom na požiadavky GDPR a zabezpečenie súladu s požiadavkami GDPR" či "analýza súčasného stavu ochrany osobných údajov a zabezpečenie vypracovania bezpečnostného projektu" či inak pomenovaný dokument), na základe ktorého / ktorým / prostredníctvom ktorého bolo vo Vašich podmienkach implementované všeobecné nariadenie o ochrane údajov.
  • Odpoveď
  1. Žilinský samosprávny kraj v zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES implementoval požiadavky tohto nariadenia na základe auditu ochrany osobných údajov vypracovaného externou spoločnosťou prostredníctvom objednávky, ktorá je zverejnená na web stránke samosprávneho kraja http://www.regionzilina.sk/sk/zmluvy-objednavky-faktury/objednavky/objednavky-od-1-juna 2016.html#/37808427/objednavka/00128/2018/

  2. Žilinský samosprávny kraj má na svojej internetovej stránke časť venovanú ochrane osobných údajov a to konkrétne v záložke GDPR, na ktorej je možné nájsť zverejnené dokumenty v súvislosti so spracúvaním osobných údajov fyzických osôb:http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.12.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky