Žiadosť č. 83

  • Otázka

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej v texte iba zákona) Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie informácie, či evidujete moju osobu (S. Beňo), ako osobu podieľajúcu sa na aktívnom projekte financovanom z prostriedkov európskych fondov, resp. či v rámci Vášho operačného programu evidujete moju osobu ako osobu podieľajúcu sa na aktívnom projekte.

  • Odpoveď

Úrad Žilinského samosprávneho kraja neeviduje vašu osobu, ako osobu podieľajúcu sa na aktívnom projekte financovania z prostriedkov Európskej únie, resp. osobu podieľajúcu sa na aktívnom projekte v rámci operačného programu.