Žiadosť č. 82

 • Otázky

  Realizácie výstavby Alzheimer-geronto centra v priestoroch a areáli bývalej spojenej školy v Mošovciach:

 1. S kým a kedy rokoval súčasný starosta obce vo veci jeho zriadenia práve v Mošovciach?
 2. Aký bol predmet a výsledok rokovaní?
 3. Aký podiel na rozhodnutí ŽSK zriadiť toto zariadenie práve v Mošovciach má súčasný starosta obce?
 4. Rozhodol sa ŽSK zriadiť toto zariadenie práve v Mošovciach na základe jeho „lobby“, alebo ponúkol pri rokovaniach ŽSK len zvýšenú súčinnosť a ústretovosť obce pri jeho zriaďovaní, keďže podľa môjho názoru starosta obce nemá dosah ani možnosti na to, aby ovplyvnil rozhodnutie majiteľa objektu, tj. ŽSK, ako naložiť so svojim majetkom?
 5. V akom časovom horizonte vidí ŽSK otvorenie tohto centra, keď nie je ešte vybratý ani zhotoviteľ projektovej dokumentácie, ani zhotoviteľ realizácie stavby zariadenia a nie je doriešené ani financovanie? Resp. aká je etapizácia tohto projektu?
 • Odpovede

 

 1. Súčasný starosta Obce Mošovce - Ing. Peter Košík je dlhodobo informovaný o zámere Žilinského samosprávneho kraja na vybudovanie Alzheimer a gerontopsychiatrického zariadenia v bývalej Strednej škole v Mošovciach. Pán starosta niekoľkokrát rokoval s predchádzajúcim županom p. Blanárom a následne aj s novou župankou p. Jurinovou. So zámerom vybudovania zariadenia súhlasil a naďalej súhlasí, o čom informoval aj poslancov Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
 2. Súčasný starosta sa bude k projektu vyjadrovať vo fáze územného stavebného konania, a to až po vypracovaní komplexnej projektovej dokumentácie.
 3. Odbor sociálnych vecí Úradu ŽSK neustále sleduje dopyt občanov po sociálnych službách v rámci celého kraja. Počet občanov odkázaných na sociálnu službu sa odzrkadľuje aj v počte čakateľov v evidencii žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Druhý najväčší počet žiadateľov na sociálnu službu v špecializovanom zariadení v rámci Žilinského kraja je v okrese Martin a Turčianske Teplice. Až 80 percent celkových žiadostí na umiestnenie do domovov sociálnych služieb sa týka ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobu. Preto sa Žilinský samosprávny kraj rozhodol vybudovať Alzheimer – geronto centrum Mošovce „Pod Lipami“, ktoré bude jediné svojho druhu v Žilinskom kraji. Alzheimer centrum bude mať 40 miest, gerontopsychiatrická časť 32 lôžok. Stredná škola v Mošovciach, ktorá bola zrušená pred šiestimi rokmi, bola vyhodnotená ako optimálny objekt, kde má centrum vzniknúť. Zároveň je situovaná v blízkosti mesta Martin, ktoré je napojené na diaľničnú sieť. Súčasťou objektu je aj rozsiahly prírodný areál, v ktorom sa objekt nachádza, otvára príležitosti na relaxovanie, prechádzky, ale aj na aktívne trávenie voľného času prijímateľov sociálnej služby pod dohľadom odborného personálu. Projekt získal súhlasné stanovisko odborníkov a bol schválený aj poslancami Zastupiteľstva ŽSK na svojom poslednom zasadnutí 17. septembra 2018. Centrum, ktoré bude jedinečné na Slovensku, zároveň podporí zamestnanosť na území obce a blízkeho okolia v počte 68 odborných miest, poskytne občanom možnosť odľahčovacej služby pre ich zdravotne znevýhodnených príbuzných, prípadne stravovanie pre seniorov.
 4. V súčasnosti sa spracúva podrobná projektová dokumentácia, ktorá bude pripravená na stavebné a územné konanie na prelome rokov 2018 – 2019. Jej predmetom je rekonštrukcia a zmena účelu bývalej Strednej školy a k nej súvisiacich objektov. Budú zrekonštruované a prerobené celkovo 4 objekty z ich pôvodného účelu na nový. Vďaka tomu dôjde k väčšiemu zhodnoteniu budov a vzniku nových liečebných priestorov. Po schválení územného rozhodnutia a vybavení stavebného povolenia, ktoré by malo byť podané v januári budúceho roka, bude predbežne v apríli 2019 prebiehať verejné obstarávanie zhotoviteľa diela. Predbežné začatie realizácie je naplánované na september resp. október 2019. Samotná realizácia je plánovaná predbežne na minimálne 24 mesiacov. Predpokladané náklady predstavujú cca 4,8 milióna eur, okrem vlastných zdrojov sa bude župa snažiť získať prostriedky aj od ministerstva zdravotníctva a Európskej únie.