Žiadosť č. 80

 

  • Otázka

      (LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu)
  1. Bola opakovane podávaná žiadosť zo strany zhotoviteľa diela o riešenie nezrovnalostí v projektovej dokumentácii a žiadosti o predloženie riadnej projektovej dokumentácie jednotlivých častí, ktorá mala byť v súlade s reálnym stavom pre riadne a včasné plnenie ZoD?
  2. Boli riadne a včas zo strany oprávnených zástupcov ŽSK a projektanta predmetnej stavby riešené nezrovnalosti v PD a odovzdávaná požadovaná projektová dokumentácia na základe žiadostí zo strany zhotoviteľa pre riadne plnenie ZoD?
  3. Boli pozastavené práce na predmetnej stavbe zo strany zhotoviteľa písomne ku dňu 23.3.2018 z dôvodu neriešených nedostatkov a nezrovnalostí v PD?
  • Odpoveď
  1. Áno, zhotoviteľ namietal nedostatočnosť projektovej dokumentácie. V niektorých prípadoch oprávnene, v iných nie. Mnohé veci si zhotoviteľ mohol riešiť sám dodávateľskou dokumentáciou. S projektovou dokumentáciou (ďalej len „PD“) objednávateľa bol uzrozumený a oboznámený vo verejnom obstarávaní. Nie je potom jasné, ako zhotoviteľ mohol oceniť práce, ak nemal predstavu, ako ich vykoná.
  2. Na požadované doplnenia dával Žilinský samosprávny kraj dopracovať PD (aby sa vyhol zbytočným sporom). Zhotoviteľ mal všetky doplnenia na jeseň 2017, okrem jednej časti a tou je elektroinštalácia. Povinnosť dopracovania realizačnej PD mal zhotoviteľ, čo bolo uvedené v súťažných podkladoch a čo bolo súčasťou ponuky. Informáciu o povinnosti dopracovania realizačnej dokumentácie opakovane mal zhotoviteľ poskytnutú aj v úlohách z kontrolných dní v auguste a v septembri 2017. Nakoľko na zimu zastavil práce a celé zimné obdobie nevykonával činnosť, Žilinský samosprávny kraj vyhľadal na jar projektanta s podmienkou, že bude projektovať v súbehu s výstavbou tak, aby zhotoviteľ mohol plynulo pokračovať. Vzápätí zhotoviteľ zastavil práce úplne a už viac vo výstavbe nepokračoval. V krátkom čase bola uzatvorená dohoda – 30.04.2018 a v stavbe sa nepokračovalo vôbec.
  3. Áno zastavil práce, ale nie z dôvodu na strane ŽSK. Zhotoviteľ mal všetko k dispozícii. Nakoľko nekonal v profesii elektroinštalácie, Žilinský samosprávny kraj zabezpečil projektanta, ktorý bol pripravený riešiť problematiku tak, aby sa zhotoviteľ nezdržiaval.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky