Žiadosť č. 78

 

  • Otázka:
  1. Akým spôsobom a či vôbec Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti so Správou ciest ŽSK rieši problém padajúcich skál na vozovku v obci Rudinka?
  • Odpoveď:
  1. V minulom roku vybudovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ochranný múr (z gabiónových konštrukcií), ktorý slúži na zabezpečenie cesty a premávky pred padajúcimi úlomkami zo svahu. Máme záujem v opatreniach pokračovať a tento ochranný múr v nasledujúcom roku predĺžiť. Nakoľko je však samotný svah ,,Rochovica“ chránenou prírodnou lokalitou s vysokým stupňom ochrany, stavebné práce na ňom si vyžadujú špecifický postup. To znamená, že sa v maximálnej možnej miere eliminuje realizácia stavebných prác s využitím strojov a mechanizmov. Na územie s takýmto stupňom ochrany nie je možný takmer žiadny prístup strojov a zariadení. Čo je mnohokrát komplikované, z dôvodu, že nie každé stavebné dielo je možné zhotoviť “ručne“, iba činnosťou samotných zamestnancov, bez využitia strojového parku. Špecifikáciu, čo a za akých podmienok je možné využívať v lokalite s vysokým stupňom ochrany, poskytuje Štátna ochrana prírody.