Žiadosť č. 72

 

 • Otázka:

  1. Podľa § 53 ods. 8 alinea 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len školský zákon) ak poslucháč jazykovej školy do 30. septembra alebo do 28. februára preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Podľa § 53 ods. 9 alinea 1 školského zákona jazyková škola vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu. V tejto súvislosti žiadam nasledovné informácie:

  a) Postupujú jazykové školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja pri vracaní školného podľa určitého procesného postupu (napríklad podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, prípadne podľa iných právnych predpisov alebo nejakých interných inštrukcií)? Akou finálnou formou dochádza k odpusteniu školného - ide o rozhodnutie vydané v správnom konaní, opatrenie, vyrozumenie, prípadne len účtovný úkon bez akýchkoľvek procesných dôsledkov?
  b) V prípade, ak je odpoveď na otázku v bode a) kladná, o aké predpisy či interné inštrukcie ide? V prípade, ak ide len o interné inštrukcie, žiadam o ich sprístupnenie elektronickou formou.

  2. Podľa § 49 ods. 5 školského zákona (základná umelecká škola) zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podľa § 116 ods. 7 školského zákona (centrum voľného času) zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podľa § 117 ods. 8 školského zákona (školský internát) zriaďovateľ školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku , ak zákonný zástupca alebo iná osoba písomne o to požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podľa § 140 ods. 12 školského zákona zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 140 ods. 10 školského zákona, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podľa § 141 ods. 8 školského zákona zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 141 ods. 6 školského zákona, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. V tejto súvislosti žiadam nasledovné informácie:

  a) Podľa akých predpisov postupuje samosprávny kraj ako zriaďovateľ zariadení uvedených v bode 2. pri znižovaní alebo odpúšťaní príspevkov (napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, iný predpis, interná inštrukcia atď.)? V prípade, že ide len o interné inštrukcie, žiadam o ich sprístupnenie elektronickou formou.
  b) Žiadam Vás o sprístupnenie troch ľubovoľných rozhodnutí, ktorými rozhodol samosprávny kraj vo veciach podľa bodu 2. - za rešpektovania ochrany osobných údajov so začiernenými osobnými údajmi (zdôrazňujem, že administratívne spisy nie sú vylúčené zo sprístupňovania informácií na žiadosť za predpokladu, že dochádza k rešpektovaniu zodpovedajúcich predpisov o ochrane osobných údajov).
  c) Pokiaľ samosprávny kraj rozhodne o odpustení príspevku podľa § 141 ods. 8 a / alebo § 141 ods. 6 školského zákona, rozhoduje o odpustení len príspevku na čiastočnú úhradu nákladov alebo o odpustení len príspevku na úhradu režijných nákladov alebo o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a súčasne o odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov?
 • Odpoveď:

  K otázke č. 1:

  Jazyková škola pri vracaní školného za príslušný polrok (zo závažného osobného dôvodu poslucháča alebo pri zrušení kurzu) postupuje v zmysle vnútorného predpisu o stanovovaní úhrady za štúdium a vracaní úhrady (JŠ ZA - vnútorný predpis úhrada za štúdium a vracanie úhrady). Jazyková škola na žiadosť poslucháča a po preverení závažnosti dôvodov, pre ktoré sa poslucháč nemôže zúčastňovať kurzu, zašle finančné prostriedky za školné na účet poslucháča.

  K otázke č. 2:

  Písm. a) 
  Žilinský samosprávny kraj postupuje pri znižovaní alebo odpúšťaní príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v zmysle všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“), a to:

  Písm. b)
  Žilinský samosprávny kraj rozhoduje o odpustení alebo znížení príspevku za ubytovanie v školskom internáte podľa § 117 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
  3 rozhodnutia vydané Žilinským samosprávny krajom

  Písm. c)
  Žilinský samosprávny kraj doposiaľ nedostal žiadnu žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku na úhradu režijných nákladov v zariadeniach školského stravovania.