Žiadosť č. 71

 

 • Otázka:

  V rámci hodnotenia 1. Kola výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách – mestu Liptovský Mikuláš nebola schválená ani jedna zo štyroch žiadostí o NFP podaných v 1. kole výzvy.
  Jedná sa o tieto neschválené žiadosti:
  - Modernizácia učebne ZŠ a MŠ Demänovská cesta, kód žiadosti: NFP302020K134
  - Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa, kód žiadosti: NFP302020K135
  - Modernizácia učební ZŠ s MŠ Okoličianska, kód žiadosti: NFP302020K138
  - Moderná polytechnická učebňa ZŠ, Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863/49, kód žiadosti: NFP302020K139

  V zverejnenom zozname vyhodnotenia 1. kola výzvy sú uvedené názvy schválených žiadostí o NFP (spolu 29 žiadostí), nie je však možné z týchto názvov projektov zistiť počet učební na jednotlivé schválené projekty.
  Prosíme Vás o zaslanie informácie: koľko a akých učební bolo schválených jednotlivým základným školám v rámci schválených žiadostí o NFP v Žilinskom kraji a prečo žiadna naša škola neuspela.
 • Odpoveď:

V rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (ďalej len „výzva“) bolo vzhľadom na alokáciu výzvy určenú pre územie RIÚS Žilinského kraja schválených 29 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“).

Nakoľko predložený počet ŽoNFP, ktoré svojou výškou žiadaného nenávratného finančného príspevku presahovali výšku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, nebolo možné schváliť všetky ŽoNFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve. V rámci odborného hodnotenia Vaše ŽoNFP nedosiahli dostatočný počet bodov zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci územia Žilinského samosprávneho kraja, a preto sa nachádzajú pod hranicou disponibilnej alokácie určenej na výzvu v rámci územia Žilinského samosprávneho kraja.
ŽoNFP, ktoré mesto Liptovský Mikuláš predložilo v rámci výzvy, bol v procese odborného hodnotenia znížený počet bodov u nasledovných kritérií (počet podporených typov učební je len jedným z kritérií pre výber projektov):

ŽoNFP s kódom NFP302020K134
Kritérium 1.3 Príspevok projektu k integrovaným operáciám - Projekt nie je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v RIÚS a nepodporuje integrovaný prístup a nevytvára synergický efekt s inými aktivitami IROP alebo iných OP (pozri časť 7 ŽoNFP a prílohy Opis projektu).


Kritérium1.4 Investičná účinnosť projektu na základe multikriteriálneho hodnotenia - Na základe prepočtu výsledkov multikriteriálneho hodnotenia územných investičných jednotiek (UIJ) a na základe matematického prepočtu hodnoty IIÚ na hodnotu bodového kritéria v MS Excel poskytnutého RO (pozri časť ŽoNFP a prílohu IIU).

Kritérium 2.5 Príspevok projektu k zvyšovaniu kvality a zlepšeniu infraštruktúry základného vzdelávania - Projekt prispieva k 1 oblasti, v rámci ktorej je realizovaná aktivita projektu - obstaranie jazykovej učebne (pozri časť 7 ŽoNFP a prílohy Opis projektu).

Kritérium 2.6 Príspevok k sociálnym aspektom základného vzdelávania - Projekt prispieva k jednej oblasti – ku prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania (pozri časť 7 ŽoNFP a prílohu Opis projektu).

Kritérium 3.2 Posúdenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu - Žiadateľ uviedol zabezpečenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu len vo všeobecnej rovine. Vyhodnotil však možné riziká udržateľnosti projektu vrátane spôsobu ich predchádzania a ich manažmentu (pozri časť 7.3, 7.4 a 13. ŽoNFP a prílohu Opis projektu).

ŽoNFP s kódom NFP302020K135
Kritérium 1.3 Príspevok projektu k integrovaným operáciám - Projekt nie je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v RIÚS (pozri časť 7 ŽoNFP a prílohy Opis projektu).


Kritérium 1.4 Investičná účinnosť projektu na základe multikriteriálneho hodnotenia - Body boli pridelené v súlade s výsledkami multikriteriálneho hodnotenia územných investičných jednotiek na základe dosiahnutého indexu investičnej účinnosti (pozri časť 7 ŽoNFP, prílohy Opis projektu a Hodnotiaca správa PZ).

Kritérium 2.5 Príspevok projektu k zvyšovaniu kvality a zlepšeniu infraštruktúry základného vzdelávania - Projekt prispieva k 2 oblastiam - obstaranie jazykových a prírodovedných učební (pozri časť 7 ŽoNFP a  prílohu Opis projektu).

ŽoNFP s kódom NFP302020K138
Kritérium 1.3 Príspevok projektu k integrovaným operáciám - Projekt nie je súčasťou integrovanej operácie uvedenej v Regionálnej integrovanej územnej stratégii Žilinského kraja na roky 2014-2020. RIÚS Žilinského kraja na roky 2014-2020 nedefinuje relevantné integrované operácie, projekt teda nie je súčasťou žiadnej integrovanej operácie. Svojím zameraním a výsledkami vytvára synergický efekt s inými OP, najmä OP Ľudské zdroje (pozri ŽoNFP časť 7, prílohu Opis projektu ).


Kritérium 1.4 Investičná účinnosť projektu na základe multikriteriálneho hodnotenia - Body sú prideľované v súlade s výsledkami multikriteriálneho hodnotenia územných investičných jednotiek na základe dosiahnutého indexu investičnej účinnosti. Hodnota IIÚ pre ZŚ a MŠ Okoličianska je podľa MCA 41,95, minimálna hodnota IIÚ stanovená výzvou je 10,56 (pozri prílohy Hodnotiaca správa projektového zámeru, Opis projektu).

Kritérium 2.5 Príspevok projektu k zvyšovaniu kvality a zlepšeniu infraštruktúry základného vzdelávania - Projekt prispieva k 1 oblasti - obstaranie prírodovedných učební (pozri ŽoNFP časť 7, prílohy Opis projektu, Projektová dokumentácia).

Kritérium 4.5 Štruktúra a správnosť rozpočtu - Rozpočet vykazuje nedostatky v jednotlivých položkách č. 11 v HA 1 a č.67 v HA2 SW k interfejsu - multilicencia, ktoré sú nesprávne priradená k triede v skupine oprávnených výdavkov, správne má byť 013 softvér. Žiadateľ nepredložil pre HA 3 Realizácia stavebných úprav podrobný položkový rozpočet na úrovni výkaz-výmer (nedostatočne podrobne špecifikované), hodnotitelia vzali do úvahy informácie z rozpočtu projektanta, ktorý bol predložený ako podklad k rozpočtu. Identifikované nedostatky sa týkajú individuálnych aj súhrnných položiek. Nedostatky spôsobujú odchýlku väčšiu než 5% z výšky celkového navrhovaného rozpočtu (pozri ŽoNFP časť 11, prílohy Rozpočet projektu).

ŽoNFP s kódom NFP302020K139
Kritérium 1.3 Príspevok projektu k integrovaným operáciám - Projekt na základe údajov uvedených v RIÚS ŽSK a ŽoNFP nepreukázal existenciu synergického efektu a naplnenie cieľov integrovaných operácií. Z materiálov nevyplýva synergický efekt s inými projektmi (ktoré žiadateľ realizuje resp. plánuje realizovať). Žiadateľ v ŽoNFP a Opise projektu len vo všeobecnej rovine popisuje súlad s IROP a inými OP. Projekt nie je súčasťou integrovaných operácií RIUS ŽSK (pozri časť 7 ŽoNFP a prílohy Opis projektu).


Kritérium 1.4 Investičná účinnosť projektu na základe multikriteriálneho hodnotenia - Na základe prepočtu výsledkov multikriteriálneho hodnotenia územných investičných jednotiek (UIJ) a na základe matematického prepočtu hodnoty IIÚ na hodnotu bodového kritéria v MS Excel poskytnutého RO. (pozri časť 7 ŽoNFP, prílohu Opis projektu).

Kritérium 2.5 Príspevok projektu k zvyšovaniu kvality a zlepšeniu infraštruktúry základného vzdelávania - Projekt prispieva k 1 oblasti - obstaranie polytechnických učební (pozri ŽoNFP časť 7, prílohy Opis projektu, Projektová dokumentácia).