Žiadosť č. 70

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácie, či poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby pevného bodu Žilina pre deti a dorast v zmysle § 8a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Fakultná nemocnica s poliklinkou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, Žilina (ďalej len ,,poskytovateľ") za mesiac august 2018 zabezpečí poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina, resp. v akom rozsahu nezabezpečí poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    V prípade, ak  poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina poskytovateľ nezabezpečí, žiadam uviesť rozsah hodín, ktoré nebudú v mesiaci august 2018 zabezpečené prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne žiadam uviesť rozsah hodín, ktoré budú v mesiaci august 2018 zabezpečené prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • Odpoveď:

    Organizátor ambulantnej pohotovostnej služby pevného bodu Žilina pre deti a dorast – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, V. Spanyola 43, Žilina, na mesiac august 2018, nezabezpečil poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, a to v rozsahu 29 dní (255 hodín) pre pevný bod Žilina v zmysle § 8a zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlásenie služieb APS musí byť splnené do termínu 10. dňa v mesiaci na nadchádzajúci mesiac, čo APS FNZA nesplnila a následne na Žilinský samosprávny kraj poslala úpravu až 19.7.2018 na mesiac august 2018. Na základe uvedeného, Žilinský samosprávny kraj vyhotovil uvedený rozpis služieb na nezabezpečené dni a o tejto skutočnosti informoval Ministerstvo zdravotníctva SR.