Žiadosť č. 69

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vás žiadam o tieto informácie k nákupu reklamného priestoru, ktorý pre kraj zaisťuje externá spoločnosť na základe zmluvy a Dodatku č.1 k Rámcovej dohode o poskytovaní reklamných služieb s označením 725/2016/OlaZV, dostupnom na http://www.zask.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2018/2/2-1/725-dod-c-1-k-ramcovej-dohode.pdf :

  - na základe akých kritérií prebehol v minulosti a prebieha v súčasnosti výber nakupovaných médií?
  - akým spôsobom vyhodnocuje kraj efektívnosť nakúpeného reklamného priestoru?
  - prečo si kraj vo februári 2018 objednal reklamné služby vo výške 972 eur, násobne nižšej oproti iným mesiacom?
  - informáciu o percentuálnom podieli služieb dodaných subdodávateľmi v jednotlivých mesiacoch pre objednávky od 1.1.2018
  - kópie faktúr

  2018FD0656 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 31 043,00 € 12.06.2018
  2018FD0513 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 17 691,00 € 14.05.2018
  2018FD0392 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 7 386,00 € 13.04.2018
  2018FD0391 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 15 522,00 € 13.04.2018
  2018FD0286 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 20 872,00 € 22.03.2018
  2018FD0146 Poskytnutie reklamných služieb M KREO, s.r.o. 972,00 € 19.02.2018
  2017FD1849 Uverejnenie inzercie M KREO, s.r.o. 16 845,00 € 12.01.2018

  - položkový rozpis dodaných služieb a reklamného priestoru v jednotlivých mesiacoch aj s množstvin
  - ak objednávka č. 00323/2018 s popisom "skzťba inbzerciua - jún - oktkober 2018" značí objednanie inzercie na 5 mesiacov, prečo kraj zmenil systém objednávania oproti mesačnému?
 • Odpoveď:

- na základe akých kritérií prebehol v minulosti a prebieha v súčasnosti výber nakupovaných médií?

Rámcová zmluva o poskytovaní reklamných služieb bola uzatvorená na základe výsledku nadlimitnej súťaže v roku 2016 a bola uzatvorená v období minulého vedenia Žilinského samosprávneho kraja. Kritériom vyhodnotenia bola najnižšia cena. 

Výber médií sa realizoval na základe čítanosti jednotlivých médií meraných relevantnými ukazovateľmi, ako napríklad ABC audit, MML TGI dáta, alebo aimmonitor. V súčasnosti neprebieha výber nakupovaných médií, nakoľko vyššie spomínaná rámcová zmluva bola predchádzajúcim vedením podpísaná až do roku 2019.

- akým spôsobom vyhodnocuje kraj efektívnosť nakúpeného reklamného priestoru?

Žilinský samosprávny kraj vyhodnocuje náklad, predaj, čítanosť, sledovanosť a iné relevantné informácie, ktoré sú ukazovateľom efektívnosti reklamného priestoru. Pri elektronických banneroch sa vyhodnocuje na základe štatistiky, ktorú posielajú správcovia webov. 

Výsledkom vyhodnocovania efektívnosti vynaložených finančných zdrojov je aj skutočnosť, že Žilinský samosprávny kraj po zmene vedenia vyrokoval zníženie cien v priemere do 20% oproti vysúťaženej cene čoho výsledkom je uzatvorenie Dodatku č.1.

- prečo si kraj vo februári 2018 objednal reklamné služby vo výške 972 eur, násobne nižšej oproti iným mesiacom?

Žilinský samosprávny kraj postupuje v súlade s uzatvorenou rámcovou zmluvou v znení dodatku. Faktúra č. 2018FD0146 bola vystavená za uverejnenie inzercie v mesiaci január. V mesiaci január nám vlastný obsah nevyšiel v žiadnom periodiku. Cena zahŕňa iba zverejnenie povinnej riadkovej inzercie. 

- informáciu o percentuálnom podieli služieb dodaných subdodávateľmi v jednotlivých mesiacoch pre objednávky od 1.1.2018

Názov subdodávateľa

IČO