Žiadosť č. 68

 

  • Otázka:
  1. Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave  samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra. V akej forme sa vydáva Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách (napríklad rozhodnutie, opatrenie, všeobecne záväzné nariadenia, iný zásah atď.)?
  2. Podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení účinnom od 01. septembra 2018  samosprávny kraj určuje do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok. V akej forme sa uskutočňuje určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok s účinnosťou od 01. septembra 2018 (napríklad rozhodnutie, opatrenie, iný zásah atď.)? 
  • Odpoveď:

1. V akej forme sa vydáva Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách (napríklad rozhodnutie, opatrenie, všeobecne záväzné nariadenia, iný zásah atď.)?

Tak ako ste uviedli vo Vašej otázke v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, samosprávny kraj v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 písm. b) až f) každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra. Zároveň, v súlade s § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, je regionálna stratégia výchovy a vzdelávania prerokovaná aj v Zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Z rokovania krajskej rady, rady vlády a zastupiteľstva sú vypracované  jednotlivé uznesenia o prerokovaní regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania. Po prerokovaní v krajskej rady, rade vlády a zastupiteľstva je regionálna stratégia výchovy a vzdelávania zverejnená na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja: http://www.zask.sk/files/odbory/skolstvo/2017/koncepcne-dokumenty/strategia-2018-2022-osas.pdf .

2. V akej forme sa uskutočňuje určenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok s účinnosťou od 01. septembra 2018 (napríklad rozhodnutie, opatrenie, iný zásah atď.)?

V súlade so zákonom č. 209/2018 Z. z. , ktorým sa mení zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmenilo celé znenie § 31 citovaného zákona, samosprávny kraj bude, s účinnosťou od 01.09.2018, určovať do 15. novembra pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný školský rok (prostredníctvom rozhodnutia podpísaným predsedníčkou ŽSK). Túto pôsobnosť bude samosprávny kraj vykonávať na základe prerokovania so zriaďovateľmi stredných škôl, odporúčania krajskej rady a v súlade so záväznými kritériami na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl zverejní samosprávny kraj do 30. novembra na svojom webom sídle.