Žiadosť č. 67

 

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácie, či poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby pevného bodu Žilina pre deti a dorast v zmysle § 8a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Fakultná nemocnica s poliklinkou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, Žilina (ďalej len ,,poskytovateľ") za mesiac júl 2018 zabezpečil poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina, resp. v akom rozsahu nezabezpečil poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    V prípade, ak  poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina poskytovateľ nezabezpečil, žiadam uviesť rozsah hodín, ktoré neboli v mesiaci júl 2018 zabezpečené prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčasne žiadam uviesť rozsah hodín, ktoré boli v mesiaci júl 2018 zabezpečené prostredníctvom lekárov poskytovateľa v zmysle § 19 ods. 1 písm. h) bod. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Odpoveď:

    Organizátor - poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby pevného bodu Žilina pre deti a dorast (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, Žilina)  na mesiac júl 2018 zabezpečil poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre pevný bod Žilina v zmysle § 8a zákona číslo 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky