Žiadosť č. 66

 

  • Otázka:

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 1 zákona) o sprístupnenie informácie, aké vysoké boli výdavky na posypovú soľ Žilinského samosprávneho kraja, resp. organizácie zriadenej alebo založenej na údržbu ciest II. a III. triedy, aké množstvo posypovej soli sa nakúpilo a akým spôsobom bola posypová soľ nakúpená podľa tabuľky:

 

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

Skutočnosť 2016

Očakávaná skutočnosť 2017

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom verejného obstarávania [v tonách]

 

 

 

 

 

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom verejného obstarávania [v eur]

 

 

 

 

 

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava [v tonách]

 

 

 

 

 

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava

[v eur]

 

 

 

 

 

Celkové výdavky na  posypovú soľ [v eur]

 

 

 

 

 


V prípade, že Žilinský samosprávny kraj, resp. organizácia zriadená alebo založené na údržbu ciest II. a III. triedy nevyužila nákup posypovej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava, žiadam o vysvetlenie, prečo tento spôsob nebol využitý a či je plánované ho v budúcnosti využiť.

  • Odpoveď:

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

Skutočnosť 2016

Očakávaná skutočnosť 2017

Skutočné čerpanie

Množstvo nakúpenej soli (NaCl) prostredníctvom verejného obstarávania [v tonách]

 19 914,56

  3 443,52

 12 935,74

 13 740,56

 17 808, 07

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom verejného obstarávania [v eur] bez DPH

116,45

 115,12

 97,34

 70,24

 70,24

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava [v tonách]

--

 --

 --

 --

 --

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava

[v eur]

--

 --

 --

 --

 --

Celkové výdavky na  posypovú soľ [v eur] bez DPH

2 319 029,41

396 414,18

1 259 175,22

965 136,93

1 250 839,16


Stanovisko k ku komoditnej burze:

Podľa § 81 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejný obstarávateľ použije postup priameho rokovacieho konania, ak ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze.

Uvedená podmienka na použitie priameho rokovacieho konania sa uplatňuje pri zákazkách na dodanie tovaru (§ 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní), a to konkrétne len vtedy, ak v prípade obstarávaného tovaru ide o komoditu v zmysle osobitných predpisov [napr. zákona o komoditnej burze].

Z uvedeného vyplýva, že na využitie ustanovenia podľa § 81 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musia byť splnené kumulatívne (spolu) nasledovné dve podmienky:

1. mať oprávnenie na nakupovanie na komoditnej burze, a zároveň

2. nakupovať kótované komodity priamo na tejto komoditnej burze.

Priame rokovacie konanie by sa vo všeobecnosti malo používať len vo výnimočných prípadoch.

Výnimky z požiadavky podpory súťažných postupov verejného obstarávania sa musia vykladať reštriktívne a je potrebné s nimi zaobchádzať so značnou opatrnosťou.

Pri nákupe tovaru na komoditnej burze zriadenej podľa slovenského právneho poriadku je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o komoditnej burze, nakoľko podmienky, za akých sa obchoduje na komoditnej burze, vrátane vymedzenia osôb oprávnených na obchodovanie na komoditnej burze upravuje § 2 ods. 7 zákona o komoditnej burze.

To znamená, že ak verejný obstarávateľ má oprávnenie na nakupovanie na komoditnej burze a zároveň ide nakupovať na nej kótované komodity, môže na ich nákup použiť ustanovenie § 81 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky