Žiadosť č. 66

 

  • Otázka:

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás žiadam ako povinnú osobu (§ 2 ods. 1 zákona) o sprístupnenie informácie, aké vysoké boli výdavky na posypovú soľ Žilinského samosprávneho kraja, resp. organizácie zriadenej alebo založenej na údržbu ciest II. a III. triedy, aké množstvo posypovej soli sa nakúpilo a akým spôsobom bola posypová soľ nakúpená podľa tabuľky:

 

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

Skutočnosť 2016

Očakávaná skutočnosť 2017

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom verejného obstarávania [v tonách]

 

 

 

 

 

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom verejného obstarávania [v eur]

 

 

 

 

 

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava [v tonách]

 

 

 

 

 

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava

[v eur]

 

 

 

 

 

Celkové výdavky na  posypovú soľ [v eur]

 

 

 

 

 


V prípade, že Žilinský samosprávny kraj, resp. organizácia zriadená alebo založené na údržbu ciest II. a III. triedy nevyužila nákup posypovej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava, žiadam o vysvetlenie, prečo tento spôsob nebol využitý a či je plánované ho v budúcnosti využiť.

  • Odpoveď:

Skutočnosť 2013

Skutočnosť 2014

Skutočnosť 2015

Skutočnosť 2016

Očakávaná skutočnosť 2017

Skutočné čerpanie

Množstvo nakúpenej soli (NaCl) prostredníctvom verejného obstarávania [v tonách]

 19 914,56

  3 443,52

 12 935,74

 13 740,56

 17 808, 07

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom verejného obstarávania [v eur] bez DPH

116,45

 115,12

 97,34

 70,24

 70,24

Množstvo nakúpenej soli prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava [v tonách]

--

 --

 --

 --

 --

Priemerná cena za 1 tonu soli nakúpenej prostredníctvom Komoditnej burzy Bratislava

[v eur]

--