Žiadosť č. 63

 

 • Otázka:

  Dovoľujem si Vás požiadať o:
 1. informáciu, či sa projekt ,,Elektronizácia služieb VÚC" uskutočnil v plánovanom rozsahu, či sa jeho výsledky v súčasnosti využívajú podľa pôvodného zámeru
 2. zaslanie dodávateľskej zmluvy

  V monitorovacom výbore uvedeného operačného programu zasadal i zástupca Vášho VÚC. V súvislosti s tým žiadam o informácie: 
 1. aká bola úloha Vášho zástupcu, aké výsledky jeho činnosť priniesla a či a kedy bola jeho činnosť predmetom rokovania zastupiteľstva
 2. aká bola jeho participácia na určovaní priorít OPISu a aké boli jeho reálne možnosti ovplyvniť smerovanie operačného programu
 • Odpoveď:
 1. informáciu, či sa projekt ,,Elektronizácia služieb VÚC“ uskutočnil v plánovanom rozsahu, či sa jeho výsledky v súčasnosti využívajú podľa pôvodného zámeru

  Projekt sa uskutočnil v plánovanom rozsahu až na malú zmenu. Z pôvodného zámeru realizovať 74 e-gov služieb boli vyňaté 3 služby pre verejné obstarávanie, keďže centrálny projekt pre služby VO realizoval Úrad pre VO a tým by vznikla duplicita. Realizovaných teda bolo 71 e-gov služieb a sú využívané podľa pôvodného zámeru.
 1. zaslanie dodávateľskej zmluvy

  Projekt bol zmluvne členení na 3 časti: realizácia, projektové riadenie a publicita.

  V monitorovacom výbore uvedeného operačného programu zasadal i zástupca Vášho VÚC. V súvislosti s tým žiadam o informácie:
 1. aká bola úloha Vášho zástupcu, aké výsledky jeho činnosť priniesla a či a kedy bola jeho činnosť predmetom rokovania zastupiteľstva
 2. aká bola jeho participácia na určovaní priorít OPISu a aké boli jeho reálne možnosti ovplyvniť smerovanie operačného programu

  Žilinský samosprávny kraj nemal zástupcu v monitorovacom výbore uvedeného operačného programu.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky