Žiadosť č. 61

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie nasledovnej informácie:
    O fotokópiu (resp. vyjadrenia) Povinnej osoby k návrhu ,,návrh Územného plánu obce Blatnica“ (ÚPN – O Blatnica), ktoré bolo doručené zo strany Povinnej osoby na Obecný úrad Blatnica v súvislosti s oznámením obce ako príslušného orgánu územného plánovania, podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) o začatí prerokovania územnoplánovacej dokumentácie „Návrh Územného plánu obce Blatnica“ zo dňa 05. 03. 2018.