Žiadosť č. 59

 

  • Otázka:
  1. Koľko poskytovateľov sociálnych služieb pôsobí vo Vašom kraji? Koľko z toho je neverejných poskytovateľov? Koľko poskytovateľov zriadil Váš kraj? Koľko je obecných, či mestských?
  2. Akú kapacitu miest máte v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju. Prosíme o čísla za každý druh osobitne. Akú kapacitu miest majú v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia Vo Vašom kraji. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
  3. Aké EON máte na jednu osobu v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju? Aké EON vykazujú neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia vo Vašom kraji v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok?
  4. Aký objem finančných prostriedkov išlo z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok, v zariadeniach, ktoré patria kraju? Prosíme o jednotlivé sumy pre jednotlivé druhy služieb v súčte – aj na osobu? Aký objem finančných prostriedkov išiel z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb? Prosíme o jednotlivé druhy služieb, rozdelené pre každý druh služby na: a)príspevok v odkázanosti, b)FPP a to v súčte - aj na osobu
  5. Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...? Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, mimo prostriedkov, ktoré im uhradil ak príspevok odkázanosti na prijímateľa FPP na prijímateľa? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...?
  6. Aké peňažné, či nepeňažné plnenia poskytuje kraj (jeho jednotlivé odbory) sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad: odbor správy majetku robí opravy, alebo údržbu sociálnych zariadení z rozpočtu svojho odboru?, právne oddelenie poskytuje poradenstvo a právnu pomoc riaditeľovi sociálneho zariadenia, keď ju potrebuje?, alebo: nákup kancelárskeho materiálu na celý kraj vrátane sociálnych zariadení kraja?, alebo údržba auta a podobne...?
  7. Aká je priemerná čakacia doba na umiestnenie v sociálnych zariadeniach, ktoré Váš kraj zriadil a ktoré prevádzkuje? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok. Aká bola priemerná čakacia doba minulý rok na vyplácanie príspevku v odkázanosti pre prijímateľa u neverejného poskytovateľa, ktorý bol občanom Vášho kraja? Aká je priemerná čakacia doba tento rok, na začatie vyplácania FPP na jednotlivého prijímateľa sociálnej služby umiestneného u neverejného poskytovateľa? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, RS a útulok.
  8. Prosíme Vás o údaje o priemerných bežných výdavkov na uvedené druhy sociálnych služieb (ŠZ, DSS, RS a útulok) za jednotlivé roky (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
  • Odpoveď:

1. 
Koľko poskytovateľov sociálnych služieb pôsobí vo Vašom kraji?
305 poskytovateľov sociálnej služby
Koľko z toho je neverejných poskytovateľov?
81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Koľko poskytovateľov zriadil Váš kraj?
26 poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Koľko je obecných, či mestských?
198 verejných poskytovateľov sociálnych služieb (obce, mestá, právnické osoby zriadené/založené mestom/obcou

2. 
Akú kapacitu miest máte v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
ZOS: 0
ZpS: 447
ŠZ: 1217
DSS: 1560
RS: 2
Útulok: 77

Akú kapacitu miest majú v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia Vo Vašom kraji. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
ZOS: 102
ZpS: 897
ŠZ: 119
DSS: 103
RS: 0
Útulok: 75

3. 
Aké EON máte na jednu osobu v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju?

Mesačná výška EON poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2017, sociálna služba v rehabilitačnom stredisku sa neposkytovala.

Druh sociálnej služby

Mesačná výška EON prepočítaná na jedného prijímateľa sociálnej služby

Ročná výška EON prepočítaná na jedného prijímateľa sociálnej služby

Zariadenie pre seniorov

719 €

  8 628 €

Špecializované zariadenie

950 €

11 400 €

Domov sociálnych služieb

846 €

10 152 €

útulok

287 €

  3 444 €

Aké EON vykazujú neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia vo Vašom kraji v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok

EON neverejných poskytovateľov ŽSK nedisponuje.

4. 
Aký objem finančných prostriedkov išlo z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok, v zariadeniach, ktoré patria kraju? Prosíme o jednotlivé sumy pre jednotlivé druhy služieb v súčte – aj na osobu?

Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom účelovo zlúčených zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytujú rôzne druhy sociálnych služieb (DSS, ZpS, ZPB, ŠZ, zariadenie núdzového bývania, krízové stredisko, denný stacionár, denné centrum). Rozpočet sa schvaľuje zariadeniu, nie na konkrétny druh sociálnej služby, ktoré zariadenie poskytuje. 
Rozpočet v roku 2017 na bežné výdavky: 35 249 273 EUR, z toho mesačne na osobu: 857 EUR
Rozpočet na kapitálové výdavky: 4 502 262 EUR, z toho mesačne na osobu 109,50 EUR.

Aký objem finančných prostriedkov išiel z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb? Prosíme o jednotlivé druhy služieb, rozdelené pre každý druh služby na: 
a) príspevok v odkázanosti
b) FPP a to v súčte - aj na osobu

ZOS, RS – tieto sociálne služby si ŽSK v roku 2017 nezabezpečoval u žiadneho neverejného poskytovateľa, nakoľko rehabilitačné stredisko nemá v Registri poskytovateľov sociálnej služby žiadny neverejný poskytovateľ Žilinského kraja a žiadny občan nás za uvedené obdobie nepožiadal o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – ZOS, nakoľko sa jedná o sociálnu službu v kompetencii mesta a obce -Tabuľka - Poskytnutie finančného príspevku (FP) neverejným poskytovateľom v roku 2017

5. 
Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...?
V roku 2017 sa úpravou rozpočtu navyšoval rozpočet o: 
Bežné výdavky v celkovej výške 575 062 EUR

Kapitálové výdavky v celkovej výške o 2 680 024 EUR

Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, mimo prostriedkov, ktoré im uhradil ak príspevok odkázanosti na prijímateľa FPP na prijímateľa? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...?

Žilinský samosprávny kraj v roku 2017 poskytol neverejným poskytovateľov sociálnych služieb len finančný príspevok v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v platnom znení, t. j. len príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

Žilinský samosprávny kraj v tomto roku taktiež poskytol finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu na území Žilinského samosprávneho kraja na základe výzvy kraja. 

6.
Aké peňažné, či nepeňažné plnenia poskytuje kraj (jeho jednotlivé odbory) sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad: odbor správy majetku robí opravy, alebo údržbu sociálnych zariadení z rozpočtu svojho odboru?, právne oddelenie poskytuje poradenstvo a právnu pomoc riaditeľovi sociálneho zariadenia, keď ju potrebuje?, alebo: nákup kancelárskeho materiálu na celý kraj vrátane sociálnych zariadení kraja?, alebo údržba auta a podobne...?

Odbor sociálnych vecí Žilinského kraja pripravuje rozpočet pre 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb. Rozpočet sa pripravuje na bežné výdavky i kapitálové výdavky (ostatné kapitálové výdavky). Rozpočet na kapitálové výdavky (stavebné investície + havarijné veci) pripravuje odbor investícií, ale aj tieto finančné prostriedky sú súčasťou schváleného rozpočtu odboru sociálnych vecí, prípadne úpravy rozpočtu odboru sociálnych vecí.

7.
Aká je priemerná čakacia doba na umiestnenie v sociálnych zariadeniach, ktoré Váš kraj zriadil a ktoré prevádzkuje? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok.

Aká bola priemerná čakacia doba minulý rok na vyplácanie príspevku v odkázanosti pre prijímateľa u neverejného poskytovateľa, ktorý bol občanom Vášho kraja? Aká je priemerná čakacia doba tento rok, na začatie vyplácania FPP na jednotlivého prijímateľa sociálnej služby umiestneného u neverejného poskytovateľa? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, RS a útulok.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou lôžok pre 3436 prijímateľov sociálnej služby. ŽSK ku dňu 31. 05. 2018 eviduje na základe týždenných hlásení zariade