Žiadosť č. 59

 

  • Otázka:
  1. Koľko poskytovateľov sociálnych služieb pôsobí vo Vašom kraji? Koľko z toho je neverejných poskytovateľov? Koľko poskytovateľov zriadil Váš kraj? Koľko je obecných, či mestských?
  2. Akú kapacitu miest máte v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju. Prosíme o čísla za každý druh osobitne. Akú kapacitu miest majú v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia Vo Vašom kraji. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
  3. Aké EON máte na jednu osobu v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju? Aké EON vykazujú neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia vo Vašom kraji v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok?
  4. Aký objem finančných prostriedkov išlo z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok, v zariadeniach, ktoré patria kraju? Prosíme o jednotlivé sumy pre jednotlivé druhy služieb v súčte – aj na osobu? Aký objem finančných prostriedkov išiel z rozpočtu kraja minulý rok na zabezpečenie služieb ZOS, ZPB, ŠZ, DSS, RS a útulok pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb? Prosíme o jednotlivé druhy služieb, rozdelené pre každý druh služby na: a)príspevok v odkázanosti, b)FPP a to v súčte - aj na osobu
  5. Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...? Aký objem finančných prostriedkov poskytoval Váš kraj minulý rok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, mimo prostriedkov, ktoré im uhradil ak príspevok odkázanosti na prijímateľa FPP na prijímateľa? Napríklad financie dodatočné, na projekt, na odmeny, na opravu havarijného stavu, či inú opravu, na právne služby, na školenia zamestnancov a podobne...?
  6. Aké peňažné, či nepeňažné plnenia poskytuje kraj (jeho jednotlivé odbory) sociálnym zariadeniam vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti, mimo prostriedkov, ktoré boli vyčlenené týmto Vašim organizáciám na začiatku roka ako ich rozpočty? Napríklad: odbor správy majetku robí opravy, alebo údržbu sociálnych zariadení z rozpočtu svojho odboru?, právne oddelenie poskytuje poradenstvo a právnu pomoc riaditeľovi sociálneho zariadenia, keď ju potrebuje?, alebo: nákup kancelárskeho materiálu na celý kraj vrátane sociálnych zariadení kraja?, alebo údržba auta a podobne...?
  7. Aká je priemerná čakacia doba na umiestnenie v sociálnych zariadeniach, ktoré Váš kraj zriadil a ktoré prevádzkuje? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok. Aká bola priemerná čakacia doba minulý rok na vyplácanie príspevku v odkázanosti pre prijímateľa u neverejného poskytovateľa, ktorý bol občanom Vášho kraja? Aká je priemerná čakacia doba tento rok, na začatie vyplácania FPP na jednotlivého prijímateľa sociálnej služby umiestneného u neverejného poskytovateľa? Prosíme o údaje pre jednotlivé služby zvlášť: ZOS, ZpS, ŠZ, RS a útulok.
  8. Prosíme Vás o údaje o priemerných bežných výdavkov na uvedené druhy sociálnych služieb (ŠZ, DSS, RS a útulok) za jednotlivé roky (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
  • Odpoveď:

1. 
Koľko poskytovateľov sociálnych služieb pôsobí vo Vašom kraji?
305 poskytovateľov sociálnej služby
Koľko z toho je neverejných poskytovateľov?
81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
Koľko poskytovateľov zriadil Váš kraj?
26 poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Koľko je obecných, či mestských?
198 verejných poskytovateľov sociálnych služieb (obce, mestá, právnické osoby zriadené/založené mestom/obcou

2. 
Akú kapacitu miest máte v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
ZOS: 0
ZpS: 447
ŠZ: 1217
DSS: 1560
RS: 2
Útulok: 77

Akú kapacitu miest majú v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok neverejní poskytovatelia, ktorí pôsobia Vo Vašom kraji. Prosíme o čísla za každý druh osobitne.
ZOS: 102
ZpS: 897
ŠZ: 119
DSS: 103
RS: 0
Útulok: 75

3. 
Aké EON máte na jednu osobu v sociálnych službách ZOS, ZpS, ŠZ, DSS, RS a útulok v zariadeniach, ktoré patria kraju?

Mesačná výška EON poskytovateľov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za rok 2017, sociálna služba v rehabilitačnom stredisku sa neposkytovala.

Druh sociálnej služby

Mesačná výška EON prepočítaná na jedného prijímateľa sociálnej služby

Ročná výška EON prepočítaná na jedného prijímateľa sociálnej služby