Žiadosť č. 55

 

 • Otázka:
 1. Otázka: Ak áno, sú medzi poskytovateľmi služieb v danom VÚC aj poskytovatelia z iných členských štátov EÚ? – Na základe informácii z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Žilinskom kraji sa nám javí, že na zozname nie sú evidovaní takýto poskytovatelia z iných členských štátov EÚ. Môžete prosím túto skutočnosť potvrdiť?
 2. Otázka: Predpokladá sa v súvislosti s poskytnutím NFP záujem o poskytovanie sociálnych služieb poskytovateľmi z iných členských štátov? Disponujete informáciami (napr. požiadavka zahraničného poskytovateľa o zápis do registra), že je záujem o poskytovanie sociálnych služieb na území Žilinského kraja poskytovateľmi z iných členských štátov?
 3. Otázka: Koľko dôchodcov v Žilinskom kraji žije osamelo za posledné možné obdobie, za rok 2017. Koľko dôchodcov v okrese Žilina žije osamelo za posledné možné obdobie, za rok 2017.
 4. Otázka: Počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov v Žilinskom kraji v roku 2017.
 5. Otázka: Počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov v okrese Žilina v roku 2017.
 • Odpoveď:
 1. Otázka: Ak áno, sú medzi poskytovateľmi služieb v danom VÚC aj poskytovatelia z iných členských štátov EÚ? – Na základe informácii z registra poskytovateľov sociálnych služieb v Žilinskom kraji sa nám javí, že na zozname nie sú evidovaní takýto poskytovatelia z iných členských štátov EÚ. Môžete prosím túto skutočnosť potvrdiť? 

  Odpoveď ŽSK: Žilinský samosprávny kraj vedie Register poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vo svojom územnom obvode. Ku dňu 01. 06. 2018 sa v Registri poskytovateľov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja nenachádza žiadny poskytovateľ sociálny služieb z iného členského štátu EÚ.
 2. Otázka: Predpokladá sa v súvislosti s poskytnutím NFP záujem o poskytovanie sociálnych služieb poskytovateľmi z iných členských štátov? Disponujete informáciami (napr. požiadavka zahraničného poskytovateľa o zápis do registra), že je záujem o poskytovanie sociálnych služieb na území Žilinského kraja poskytovateľmi z iných členských štátov? 

  Odpoveď ŽSK: ŽSK nedisponuje ku dňu 01. 06. 2018 informáciou so záujmom poskytovať sociálnu službu na území Žilinského kraja poskytovateľom sociálnych služieb z iného členského štátu EÚ, resp. nebola podaná žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb poskytovateľa sociálnych služieb z iného členského štátu EÚ.
 3. Otázka: Koľko dôchodcov v Žilinskom kraji žije osamelo za posledné možné obdobie, za rok 2017. Koľko dôchodcov v okrese Žilina žije osamelo za posledné možné obdobie, za rok 2017.

  Odpoveď ŽSK: OSV nevedie evidenciu o osamelo žijúcich občanoch v dôchodkovom veku. V tejto súvislosti Vám odporúčame osloviť obce a mestá - majú prehľad o svojich občanoch, ktorí tam majú trvalý pobyt. Mestá a obce v tomto období spracovávajú Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý reflektuje na požiadavky (dopyt po sociálnych službách) svojich občanov.
 4. Otázka: Počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov v Žilinskom kraji v roku 2017.

  Odpoveď ŽSK: V poradovníku žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov (k 31.05.2018) eviduje ŽSK 307 občanov. Týchto 307 občanov je zaradených do poradovníka žiadateľov len v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Údajom, koľko občanov je v poradovníkoch žiadateľov u neverejných a obecných poskytovateľov ŽSK nedisponuje.
 5. Otázka: Počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení pre seniorov v okrese Žilina v roku 2017.

  Odpoveď ŽSK: V okrese Žilina je v poradovníku žiadateľov do zariadenia pre seniorov (v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK) zaevidovaných 68 občanov.