Žiadosť č. 54

 

 • Otázka:

  Žiadam Žilinský samosprávny kraj na základe Zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe o sprístupnenie informácií či VÚC Žilina je vlastníkom parc. č.2968/3 vyasfaltovaná plocha a mostka na parc. č.2722/5, 2968/3, 2968/4,2708/9 aký je účel využívania pozemku, či bolo vydané stavebné povolenie.
  Žiadam o sprístupnenie stavebného povolenia na vyasfaltovanú plochu a mostek na uvedených parcelách.
 • Odpoveď:

  Pozemok, par. 2968/3 je vo vlastníctve ŽSK, zapísaný na LV č. 5285, tvorí teleso cesty II/583 ako stavby a je využívaný ako verejná komunikácia – cesta II/583. Pozemok, par. KN-C č. 2722/5 nie je vo vlastníctve ŽSK, je zapísaný na LV č. 2842, v prospech podielových vlastníkov a rovnako nie je súčasťou cesty II/583, tento pozemok je buď pod stavbou chodníka pre peších alebo lávky alebo mostíka a je pravdepodobne vo vlastníctve obce Teplička nad Váhom, vo vlastníctve štátu alebo v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pozemok, par. KN-C č. 2968/4 je vo vlastníctve: Leško Juraj, r. Leško, Jozefa Kostelného 1251/9, Teplička nad Váhom, zapísaný na LV č. 2846, tento pozemok je mimo telesa cesty II/583 a má charakter buď trávnatého porastu alebo potoka. Pozemok, par. KN-C č. 2708/9 je vo vlastníctve ŽSK, zapísaný na LV č. 5285, sčasti sa tento pozemok nachádza pod telesom cesty II/583 a sčasti pod bývalým úsekom cesty II/583, ktorý bol v rámci výstavby závodu KIA zrekonštruovaný - posunutý, pôvodný úsek cesty bol zaslepený, z cestnej siete vyradený a zrekultivovaný.

  K odpovedi prikladáme aj listy vlastníctva k pozemkom – parcelám, ktoré sú predmetom žiadosti.
  (LV 2842_2722_5, LV_2846_2968_4, LV_5285_2968_3; 2708_9)

  Výstavbu cesty II/583, ani mostné objekty ŽSK nerealizovalo, tieto stavebné objekty boli ŽSK delimitované v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. a zákona 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. V rámci delimitácie neboli ŽSK zo štátu predložené žiadne dokumenty k cestám II. a III. triedy a mostným objektom, ani projektové dokumentácie, ani stavebné povolenia, ani kolaudačné rozhodnutia, tie by mali byť uložené v štátnom archíve.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.06.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky