Žiadosť č. 53

 

  • Otázka:
  1. Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb „sociálne poradenstvo“ v kraji z iných členských štátov EÚ.
  2. Počet klientov z iných členských krajín EÚ, ktorí nemajú trvalý alebo prechodný pobyt území SR v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb „sociálne poradenstvo“ v kraji s priradením k jednotlivým zariadeniam sociálnych služieb za kalendárny rok 2016, 2017, 2018.
  • Odpoveď:
  1. Žilinský samosprávny kraj neeviduje v Registri poskytovateľov sociálnych služieb poskytovateľa sociálnej služby - základné alebo špecializované sociálne poradenstvo, z iných členských štátov EU.
  2. Žilinský samosprávny kraj vedie verejne dostupný Register poskytovateľov sociálnych služieb: http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html, v ktorom je možné vyhľadať si konkrétny druh sociálnej služby a kontakt na daného poskytovateľa. Zároveň si dovoľujeme podotknúť, že sociálne poradenstvo (základné a špecializované) sa poskytujú bez rozdielu na trvalý alebo prechodný pobyt klienta.