Žiadosť č. 51

 • Otázka:

  Píšem článok pre Mediálnu školu týždňa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a poplatkoch, ktoré sa vyberajú od pacientov.
  Chcela by som sa s niekým z Vášho úradu porozprávať na túto tému a tiež by som potrebovala informácie z tejto oblasti z Vášho odboru zdravotníctva.

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam Vás o nasledovné informácie z odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja:
 1. Koľko podnetov Váš odbor zdravotníctva riešil v roku 2017?
 2. Čoho sa tieto podnety týkali?
 3. Koľko správnych konaní resp. konaní o uložení pokuty bolo na základe podnetov začatých?
 4. V koľkých prípadoch boli uložené pokuty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v akej celkovej sume?
 5. V ktorých oblastiach sa najčastejšie vyskytovali chyby zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
 6. Musia prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti mať zverejnené na webe alebo inde telefonický kontakt na lekára resp. lekárov alebo nie?
 7. Za čo sa môže platiť u lekára?
 8. Za čo sa nemá platiť u lekára?
 9. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín?
 10. Môže nejaká iná firma (právny subjekt) vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín pre posyktovateľa zdravotnej starostlivosti?
 11. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za CRP vyšetrenie?
 12. Je nejaký predpis, ktorý určuje koľko z ordinačných hodín musí lekár ponechať pre akútne prípady?
 13. Kedy lekár nesmie odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi?
 14. Kto môže okrem pacienta vyzdvihnúť predpis na lieky (manžel, opatrovateľ, dieťa atď.?)
 15. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má recepciu zriadenú?
 16. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii, ktorá sa nachádza v budove poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ale ju prevádzkuje iný právny subjekt?
 17. Kto všetko môže nahliadať do elektronickej lekárskej správe, ktorú vedie a uschováva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
 18. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i nezdravotnícky personál? 
 19. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i pracovník iného právneho subjektu než je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. pracovník recepcie, ktorú prevádzkuje iný právny subjekt v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)?
 20. Ako má postupovať pacient v prípade, že si myslí, že boli porušené jeho práva alebo že prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti nedodržiava zákon napríklad pýta si poplatok za objednanie na termín, alebo si pýta poplatok za CRP vyšetrenie a podobne?

 • Odpoveď:
1. Koľko podnetov Váš odbor zdravotníctva riešil v roku 2017?

V roku 2017 bolo doručených na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja 191 podnetov, z ktorých bolo 89 písomných a 102 podnetov bolo doručených e-mailom. V zmysle legislatívy boli riešené písomné podnety – 89 podnetov, na emailové podnety bola zaslaná odpoveď.

2. Čoho sa tieto podnety týkali?

Najviac podaní sa týkalo vyberania poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a odmietnutia ošetrenia a organizácie práce na ambulancii. Ďalej v podnetoch občania namietali nesprávne vedenú zdravotnú dokumentáciu; odmietnutie ošetria; organizáciu práce na ambulancii a personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie; systém objednávania na vyšetrenie.

3. Koľko správnych konaní resp. konaní o uložení pokuty bolo na základe podnetov začatých?

V roku 2017 bolo začatých 16 správnych konaní.

4. V koľkých prípadoch boli uložené pokuty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v akej celkovej sume?

V roku 2017 boli uložené a zaplatené pokuty v 12 prípadoch v celkovej sume 2.900,-eur.

5. V ktorých oblastiach sa najčastejšie vyskytovali chyby zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?

Výber platby za vyšetrenie; nesprávne vedená zdravotná dokumentácia, odmietnutie ošetriť.

6. Musia prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti mať zverejnené na webe alebo inde telefonický kontakt na lekára resp. lekárov alebo nie?

V zmysle § 79 zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uvedené nepatrí medzi povinnosti poskytovateľa.

7. Za čo sa môže platiť u lekára?

- vypracovanie lekárskeho posudku,
- výpis zo zdravotnej dokumentácie,
- vyšetrenie na administratívne účely,
- vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov,
- vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania,
- vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu,
- vydávanie lekárskych potvrdení,
- iné vyšetrenia na administratívne účely,
- bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely,
- vyšetrenie a potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz,
- vyšetrenie a potvrdenie pre zbrojný pas,
- posúdenie pracovnej spôsobilosti na žiadosť zamestnávateľa, 
- vyšetrenie a správa pre orgány činné v trestnom konaní a pod.
- za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

8. Za čo sa nemá platiť u lekára?

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

9. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín?

V zmysle ust. § 3 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a