Žiadosť č. 51

 • Otázka:

  Píšem článok pre Mediálnu školu týždňa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a poplatkoch, ktoré sa vyberajú od pacientov.
  Chcela by som sa s niekým z Vášho úradu porozprávať na túto tému a tiež by som potrebovala informácie z tejto oblasti z Vášho odboru zdravotníctva.

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, žiadam Vás o nasledovné informácie z odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja:
 1. Koľko podnetov Váš odbor zdravotníctva riešil v roku 2017?
 2. Čoho sa tieto podnety týkali?
 3. Koľko správnych konaní resp. konaní o uložení pokuty bolo na základe podnetov začatých?
 4. V koľkých prípadoch boli uložené pokuty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v akej celkovej sume?
 5. V ktorých oblastiach sa najčastejšie vyskytovali chyby zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
 6. Musia prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti mať zverejnené na webe alebo inde telefonický kontakt na lekára resp. lekárov alebo nie?
 7. Za čo sa môže platiť u lekára?
 8. Za čo sa nemá platiť u lekára?
 9. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín?
 10. Môže nejaká iná firma (právny subjekt) vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín pre posyktovateľa zdravotnej starostlivosti?
 11. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za CRP vyšetrenie?
 12. Je nejaký predpis, ktorý určuje koľko z ordinačných hodín musí lekár ponechať pre akútne prípady?
 13. Kedy lekár nesmie odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi?
 14. Kto môže okrem pacienta vyzdvihnúť predpis na lieky (manžel, opatrovateľ, dieťa atď.?)
 15. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má recepciu zriadenú?
 16. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii, ktorá sa nachádza v budove poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ale ju prevádzkuje iný právny subjekt?
 17. Kto všetko môže nahliadať do elektronickej lekárskej správe, ktorú vedie a uschováva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
 18. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i nezdravotnícky personál? 
 19. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i pracovník iného právneho subjektu než je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. pracovník recepcie, ktorú prevádzkuje iný právny subjekt v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)?
 20. Ako má postupovať pacient v prípade, že si myslí, že boli porušené jeho práva alebo že prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti nedodržiava zákon napríklad pýta si poplatok za objednanie na termín, alebo si pýta poplatok za CRP vyšetrenie a podobne?

 • Odpoveď:
1. Koľko podnetov Váš odbor zdravotníctva riešil v roku 2017?

V roku 2017 bolo doručených na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja 191 podnetov, z ktorých bolo 89 písomných a 102 podnetov bolo doručených e-mailom. V zmysle legislatívy boli riešené písomné podnety – 89 podnetov, na emailové podnety bola zaslaná odpoveď.

2. Čoho sa tieto podnety týkali?

Najviac podaní sa týkalo vyberania poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a odmietnutia ošetrenia a organizácie práce na ambulancii. Ďalej v podnetoch občania namietali nesprávne vedenú zdravotnú dokumentáciu; odmietnutie ošetria; organizáciu práce na ambulancii a personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie; systém objednávania na vyšetrenie.

3. Koľko správnych konaní resp. konaní o uložení pokuty bolo na základe podnetov začatých?

V roku 2017 bolo začatých 16 správnych konaní.

4. V koľkých prípadoch boli uložené pokuty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v akej celkovej sume?

V roku 2017 boli uložené a zaplatené pokuty v 12 prípadoch v celkovej sume 2.900,-eur.

5. V ktorých oblastiach sa najčastejšie vyskytovali chyby zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?

Výber platby za vyšetrenie; nesprávne vedená zdravotná dokumentácia, odmietnutie ošetriť.

6. Musia prevádzkovatelia zdravotnej starostlivosti mať zverejnené na webe alebo inde telefonický kontakt na lekára resp. lekárov alebo nie?

V zmysle § 79 zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, uvedené nepatrí medzi povinnosti poskytovateľa.

7. Za čo sa môže platiť u lekára?

- vypracovanie lekárskeho posudku,
- výpis zo zdravotnej dokumentácie,
- vyšetrenie na administratívne účely,
- vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov,
- vstupná prehliadka pred nástupom do zamestnania,
- vyšetrenie pre komerčnú poisťovňu,
- vydávanie lekárskych potvrdení,
- iné vyšetrenia na administratívne účely,
- bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely,
- vyšetrenie a potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz,
- vyšetrenie a potvrdenie pre zbrojný pas,
- posúdenie pracovnej spôsobilosti na žiadosť zamestnávateľa, 
- vyšetrenie a správa pre orgány činné v trestnom konaní a pod.
- za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

8. Za čo sa nemá platiť u lekára?

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

9. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín?

V zmysle ust. § 3 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení, je súčasťou zdravotného výkonu objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas. Prednostné vyšetrenie bolo v roku 2015 legislatívne zrušené. Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za objednanie nesmie požadovať úhradu od pacienta.

10. Môže nejaká iná firma (právny subjekt) vyberať poplatky za objednanie sa na určitý termín pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti?

Nie nemôže vyberať poplatky za objednanie ani iná firma (právny subjekt). V prípade ak by vyberali, tak samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa uloží pokutu až do výšky 16 596 eur osobe, ktorá nie je poskytovateľom, akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia.

11. Môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti/lekári vyberať poplatky za CRP vyšetrenie?

Pokiaľ je výkon spojený s diagnózou, ktorej liečba je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, tak za vyšetrenie CRP sa poplatok nevyberá. 

12. Je nejaký predpis, ktorý určuje koľko z ordinačných hodín musí lekár ponechať pre akút- ne prípady?

Nie je, akútny pacient (osoba, ktorá potrebuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť) má byť ošetrený vždy, to znamená v priebehu celých ordinačných hodín.

13. Kedy lekár nesmie odmietnuť poskytnutie zdravotnej starostlivosti pacientovi?

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je v zmysle legislatívy povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť – akútnemu pacientovi.

14. Kto môže okrem pacienta vyzdvihnúť predpis na lieky (manžel, opatrovateľ, dieťa atď.?)

Podmienkou pre výber liekov na lekársky predpis inou osobou je preukaz poistenca.

15. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má recepciu zriadenú?

Nevidíme dôvod, nakoľko lekársky predpis sa pacientovi odovzdáva na ambulancii lekára.

16. Môžu byť predpisy na lieky nechávané na recepcii, ktorá sa nachádza v budove poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ale ju prevádzkuje iný právny subjekt?

V záujme ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú aj na  lekárskom predpise (napr. rod. číslo) by k takej situácii nemalo dochádzať.

17. Kto všetko môže nahliadať do elektronickej lekárskej správe, ktorú vedie a uschováva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?

Presne určené v ust. § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 576/2004 Z. z.“).

18. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i nezdravotnícky personál?

Presne určené v ust. § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

19. Môže do elektronickej lekárskej správe nahliadať i pracovník iného právneho subjektu než je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (napr. pracovník recepcie, ktorú prevádzkuje iný právny subjekt v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti)?

Presne určené v ust. § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.

20. Ako má postupovať pacient v prípade, že si myslí, že boli porušené jeho práva alebo že prevádzkovateľ zdravotnej starostlivosti nedodržiava zákon napríklad pýta si poplatok za objednanie na termín, alebo si pýta poplatok za CRP vyšetrenie a podobne?

Postup pacienta v prípade, že boli porušené jeho práva:
V zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z., ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.
V zmysle § 17 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo:
a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,
b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti /samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva/.
V prípade neetického správania zdravotníckych pracovníkov - dozor vykonáva komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov.

Ohľadom stretnutia k článku pre Mediálnu školu týždňa o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a poplatkoch, ktoré sa vyberajú od pacientov, prosím kontaktujte:

PhDr. Silvia Pekarčíková
riaditeľka odboru zdravotníctva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116
041 / 5032 113 || 0918 829 864
fax: 041 / 5032 141


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky