Žiadosť č. 48

 

  • Otázka:
  1. Aké nesplnené nepeňažné pohľadávky a z akého titulu má VÚC voči obchodnej spoločnosti TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava k dnešnému dňu? http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=212699&SID=2&P=0
  2. Aké nesplnené peňažné pohľadávky a z akého titulu, v akej výške a s akou lehotou splatnosti má VÚC voči obchodnej spoločnosti TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava k dnešnému dňu?
  3. Aké nesplnené peňažné pohľadávky a v akej výške (jednotlivo) má obchodná spoločnosť TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava VÚC voči VÚC k dnešnému dňu?
  4. Dodržal generálny dodávateľ na stavbe Oravská poliklinika Námestovo voči objednávateľovi VÚC termín odovzdania diela, a ak nie, koľko dní po termíne bolo dielo odovzdané? 
  5. Bola generálnemu dodávateľovi na stavbe Oravská poliklinika Námestovo za nedodržanie termínu uplatnená zo strany objednávateľa VÚC zmluvná pokuta, alebo penále či úroky z omeškania? Ak áno v akej výške.
  6. Dodržal generálny dodávateľ na stavbe „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ termín dokončenia diela podľa zmluvy o dielo uzatvorenou s VÚC? Ak nie, koľko dní bol, resp. je k dnešnému dňu v omeškaní?
  • Odpoveď:
1. Aké nesplnené nepeňažné pohľadávky a z akého titulu má VÚC voči obchodnej spoločnosti TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava k dnešnému dňu? http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=212699&SID=2&P=0
Žiadne

2. Aké nesplnené peňažné pohľadávky a z akého titulu, v akej výške a s akou lehotou splatnosti má VÚC voči obchodnej spoločnosti TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava k dnešnému dňu?
Jedine úhrady vyplývajúce z aktuálne uzatvorenej dohody o ukončení stavby:
· vo výške 10.577,11 bez DPH na vykonané práce naviac
· vo výške 24tis ako náhrada výdavkov spojených so zrušením zmluvných vzťahov v zmysle dohody

3. Aké nesplnené peňažné pohľadávky a v akej výške (jednotlivo) má obchodná spoločnosť TLM INVESTMENT, s.r.o., Zadunajská 6, Bratislava VÚC voči VÚC k dnešnému dňu?
Voči VÚC žiadne – iba náhrady – zápočty za odobraté energie a neoprávnené reklamácie a pod. voči Poliklinike Námestovo – vzájomný zápočet pohľadávok.

4. Dodržal generálny dodávateľ na stavbe Oravská poliklinika Námestovo voči objednávateľovi VÚC termín odovzdania diela, a ak nie, koľko dní po termíne bolo dielo odovzdané? 
Termín podľa ZoD bol do 30.06.2017
Vzájomnou dohodou bol posunutý termín na 30.09.2017, kedy sa začalo preberacie konanie I. etapa, druhá etapa preberacieho konania – výťah bola ukončená 13.12.2017.

Zmluva o dielo nebola predlžovaná, termín sa uznal na základe nutnosti výkonu prác nezahrnutých v ZoD, ktoré sa riešili na základe samostatných objednávok správcu zariadenia. T.z., že lehota sa prerušovala na strane objednávateľa z dôvodov plnenia prác z objednávok, bez ktorých nebolo možné dielo úplne ukončiť a odovzdať do užívania.


5. Bola generálnemu dodávateľovi na stavbe Oravská poliklinika Námestovo za nedodržanie termínu uplatnená zo strany objednávateľa VÚC zmluvná pokuta, alebo penále či úroky z omeškania? Ak áno v akej výške.
Nie

6. Dodržal generálny dodávateľ na stavbe „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš“ termín dokončenia diela podľa zmluvy o dielo uzatvorenou s VÚC? Ak nie, koľko dní bol, resp. je k dnešnému dňu v omeškaní?
Termín 31.3.2017 nebol dodržaný, stavba bola ukončená dohodou ku dňu 30.04.2018.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky