Žiadosť č. 42

 

 • Otázka:

  Žiadam o sprístupnenie informácií :

  Funkčné mesačné platy v hrubom v Eurách - predsedníčky ŽSK, podpredsedov ŽSK, vedúcich odborov, vedúcich oddelení podľa stavu k 1.4.2018 v členení na :
  tarifný plat
  navýšenie tarifného platu
  osobný príplatok,
  ostatné príplatky (rozpísať, aké a v akej sume v eurách)

 • Odpoveď:

  Plat predsedníčky k 1.4.2018: 480,00 € + paušálna náhrada 152,90 €

  Mesačná odmena pre podpredsedov,
  ktorí sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie k 1.4.2018: 1788,71 €
  ktorí nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie k 1.4.2018: 0,00 €

  Zmluvná mesačná mzda vedúcich zamestnancov k 1.4.2018 :
  Názov funkcie, Mzda

vedúci oddelenia ekonomiky

960,00 €

vedúci oddelenia správy majetku zdravotníckych zariadení

986,00 €

vedúci oddelenia programovania, monitorovania a hodnotenia

1250,00 €

vedúci oddelenia metodiky a športu

1019,00 €

vedúci oddelenia krízového riadenia, BOZP a správy registratúry

1204,00 €

vedúci oddelenia právneho

1101,00 €

vedúci oddelenia účtovníctva

1369,00 €

riaditeľ odboru správy majetku ŽSK

1866,00 €

vedúci oddelenia personálneho, PaM

1438,00 €

riaditeľ odboru organizačného

2115,00 €

riaditeľ odboru kultúry

1500,00 €

riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov

2200,00 €

vedúci oddelenia informatiky

1619,00 €

vedúci oddelenia verejného obstarávania

1430,00 €

vedúci oddelenia činnosti orgánov kraja

1415,00 €

riaditeľ odboru zdravotníctva

2200,00 €

riaditeľ odboru investícií

1500,00 €

riaditeľ odboru školstva a športu

1431,00 €

vedúci oddelenia nakladania s majetkom

1306,00 €

riaditeľ odboru dopravy a územného plánovania

1634,00 €

riaditeľ odboru SO pre IROP

1707,00 €

riaditeľ odboru európskych projektov a regionálneho rozvoja

1737,00 €

riaditeľ odboru sociálnych vecí

1956,00 €

vedúci oddelenia implementácie projektov

1300,00 €

vedúci oddelenia zahraničných vzťahov

1263,00 €

vedúci kancelárie riaditeľa úradu

1387,00 €

vedúci oddelenia rozpočtu a cien

1361,00 €

riaditeľ odboru právneho a verejného obstarávania

2400,00 €

riaditeľ kancelárie predsedu ŽSK

2300,00 €

vedúci oddelenia vnútornej prevádzky

1073,00 €

riaditeľ odboru financií

2020,00 €

vedúci oddelenia cestovného ruchu a informácií

1600,00 €