Žiadosť č. 40

 • Otázka:

  Na LV č. 10196, kú Žilina (ďalej len ako nehnuteľnosť), je vlastníkom ŽSK a správca Spojená škola Hlavná 2, Bytčica. Tento pôsobí, že je dlhodobo prázdny. Poprosím o informáciu:

 1. Užíva sa nehnuteľnosť v roku 2018?
 2. Na aký účel sa využívala nehnuteľnosť v roku 2017?
 3. Na aký účel sa využívala nehnuteľnosť v roku 2016?
 4. Sú údaje uvedené na liste vlastníctva o vlastníkovi a správcovi správne?
 5. Je možný prenájom nehnuteľnosti?
 6. Ak je možný prenájom, ako má postupovať prípadný žiadateľ?
 7. Je možný predaj nehnuteľnosti?
 8. Ak je možný predaj, ako má postupovať prípadný záujemca?

 • Odpoveď:

  Nehnuteľnosť – stavba so súp. č. 652 na parc. č. 1699/1 zapísaná na LV č. 10196 pre katastrálne územie Žilina je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, v správe Spojenej školy , Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica.

  Do roku 2016 bola nehnuteľnosť v správe Strednej odbornej školy podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina. V nehnuteľnosti bolo zriadené pracovisko praktického vyučovania a škola tu uskutočňovala odborný výcvik žiakov. Od roku 2016 je budova v správe Spojenej školy , Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica. Žilinský samosprávny kraj uvažuje s jej využitím v blízkej budúcnosti pre potreby vyučovacieho procesu žiakov Spojenej školy pre učebné odbory kaderník a manikér-pedikér. Zámer s budovou je v štádiu prípravy rekonštrukcie v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.

  Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na uvedené skutočnosti v súčasnosti neuvažuje s prenechaním budovy do nájmu ani s jej predajom. V prípade, že by sa v budúcnosti uvažovalo s predajom resp. s nájmom budovy, Žilinský samosprávny kraj bude postupovať v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov, schválených Zastupiteľstvom ŽSK. Tieto sú verejne prístupné na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk/.

  Odpovede na zadané otázky:

 1. Otázka 
  Odpoveď: V súčasnosti Žilinský samosprávny kraj pracuje na príprave rekonštrukcie nehnuteľnosti (stavby so súp. č. 652 na parc. č. 1699/1 zapísaná na LV č. 10196 pre katastrálne územie Žilina) v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Po rekonštrukcii bude budova slúžiť potrebám vyučovacieho procesu žiakov Spojenej školy pre učebné odbory kaderník a manikér-pedikér. 
 2. Otázka
  Odpoveď: V roku 2017 budova nebola správcom využívaná z dôvodu uvedeného v odpovedi na otázku č. 1/.
 3. Otázka
  Odpoveď: Do roku 2016 bola nehnuteľnosť v správe Strednej odbornej školy podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina. V nehnuteľnosti bolo zriadené pracovisko praktického vyučovania a škola tu uskutočňovala odborný výcvik žiakov.
 4. Otázka
  Odpoveď: Áno.
 5. Otázka
  Odpoveď: Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti neuvažuje s prenechaním nehnuteľnosti do nájmu. V prípade, že by sa v budúcnosti uvažovalo s nájmom budovy, Žilinský samosprávny kraj bude postupovať v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov, schválených Zastupiteľstvom ŽSK. Tieto sú verejne prístupné na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk/.
 6. Otázka
  Odpoveď: Viď. odpoveď na otázku č. 5/. 
 7. Otázka
  Odpoveď: Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti neuvažuje s predajom uvedenej nehnuteľnosti. V prípade, že by sa v budúcnosti uvažovalo s predajom, Žilinský samosprávny kraj bude postupovať v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov, schválených Zastupiteľstvom ŽSK. Tieto sú verejne prístupné na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: http://www.regionzilina.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/zasady-hospodarenia-nakladania-majetkom-zsk/
 8. Otázka
  Odpoveď: Viď. odpoveď na otázku č. 7/.