Žiadosť č. 39

 

 • Otázka:

  Žiadam o informácie týkajúce sa riešenia negatívnej bezpečnostnej situácie a ceste III./2012 pri základnej škole (deti, chodci), zároveň aj o informáciu prípravy a realizácie výstavby chodníka pri tejto ceste od Základnej školy Čadca – Podzávoz.
 • Odpoveď:

  Chodník je miestnou komunikáciou, ktoré sú v zmysle § 3d, ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 vo vlastníctve obcí a v zmysle § 3d, ods. 5, písm. d) tohto zákona, v správe obcí, prípadne právnických osôb, nimi na tento účel založených alebo zriadených.

  Vo vlastníctve samosprávneho kraja sú, v zmysle § 3d, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), len cesty II. a III. triedy a ich správu vykonáva, v zmysle § 3d, ods. 5, tohto zákona, samosprávny kraj, alebo právnické osoby, ním na tento účel založené alebo zriadené. V prípade Žilinského samosprávneho kraja vykonáva správu ciest II. a III. triedy príspevková organizácia, v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

  Chodník, ktorý vo svojej žiadosti uvádzate je teda vo vlastníctve mesta Čadce, i keď sa nachádza na ceste III/2012, ktorá je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.

  V rámci rozvojových cieľov a zámerov Žilinského samosprávneho kraja, mesto Čadca v tejto oblasti spolupracuje so Žilinským samosprávnym krajom a Žilinský samosprávny kraj je pripravený poskytnúť mestu maximálnu súčinnosť. V oblasti výstavby chodníkov v meste Čadca, poskytuje súčinnosť zabezpečovaním inžinieringu a finančnej pomoci na rekonštrukciu odvodnenia ciest.

  Na výstavbu chodníka pri ceste III/2012, v mestskej časti Čadečka je spracovaná Projektová dokumentácia, vybavuje sa stavebné povolenie a sú navrhnuté finančné zdroje na rekonštrukciu odvodnenia cesty III/2012, do I. úpravy rozpočtu ŽSK, ktorá bude Zatupiteľstvom ŽSK schvaľovaná 21. 5. 2018. Chodník je naprojektovaný od napojenia cesty III/2012, z I/11, popri základnej škole, v dĺžke 600 m, v ckm 0,000 - 0,600, s tým, že v I. etape sa bude realizovať len 351 m, pretože vyššie, v tomto úseku, sa nachádza rodinný dom, ktorý s výstavbou chodníka nesúhlasil. Zároveň sa zrealizuje verejné obstarávanie, v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Ďalšia spolupráca s mestom Čadca prebieha v rámci realizácie chodníka pri ceste III/2016, v mestskej časti Milošová, kde sa plánuje výstavba chodníka, spolu s rekonštrukciou odvodnenia cesty III/2016. Chodník je uvažovaný, v ckm 4,830 - 5,430, v dĺžke cca 600 m, v úseku od základnej školy, kostola, po koniec zástavby rodinnými domami, za odbočkou do mestskej časti Megoňky.

  Realizácia chodníka pri ceste III/2012, v mestskej časti Čadečka je takmer v realizačnej fáze a prebehne určite v tomto roku. Na chodník v mestskej časti Milošová sa pripravuje spracovanie projektovej dokumentácie, ktorej objednávateľom bude mesto Čadca, pričom objednávku bude môcť mesto realizovať, až po skončení verejného obstarávania, v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do akej fázy sa realizácia chodníka v mestskej časti Milošová, v roku 2018 dostane, bude závisieť od ochoty všetkých zúčastnených strán a od priebehu prípravnej fázy. Žilinský samosprávny kraj je pripravený, v tejto veci poskytnúť maximálnu súčinnosť a pomoc.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 18.04.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky