Žiadosť č. 37

 

 • Otázka:

  Výskumný ústav dopravný, a. s. zabezpečuje v roku 2018 pre potreby Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR činnosť trvalého charakteru „Spracovávanie monitoringu a analýzy životného prostredia v doprave“. V súvislosti s uvedenou činnosťou sa sledujú environmentálne indikátory, ktoré spracovala European Environmental Agency v rámci projektu TERM / Transport and Environment Repoting Mechanism. Súčasne Výskumný ústav dopravný, a. s. v rámci projektu Monitorovanie a vyhodnotenie kolíznych častí dopravnej infraštruktúry, kde dochádza ku kolízii dopravných prostriedkov so živočíchmi v rámci dopravnej infraštruktúry a vytvorenie agregovanej výstupnej databázy údajov a mapových podkladov potrebných pre znižovanie mortality živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami vykonáva vzhľadom na potrebu analyzovať a hodnotiť vplyvy dopravy na životné prostredie monitorovanie vzťahu dopravy a životného prostredia za rok 2016.

  V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ak je prevádzkou vodnej stavby alebo líniovej stavby ohrozené zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, môže orgán ochrany prírody po dohode s príslušným orgánom štátnej správy rozhodnúť, aby vlastník alebo správca vodnej stavby alebo líniovej stavby na vlastné náklady vykonal opatrenia na obnovu migračnej priechodnosti.

  V tejto súvislosti sa obraciame na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o optimalizačných opatreniach zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine realizovaných v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja v roku 2017:
  - migračných objektoch pre živočíchy, t.j. typ migračného objektu, rok vybudovania, lokalizácia (č. cesty, úsek, km), cieľový druh živočícha, pre ktorý bol daný objekt umožňujúci migráciu živočíchov vybudovaný,
  - opatreniach realizovaných za účelom redukcie mortality živočíchov na pozemných komunikáciách v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami (optické signálne zariadenia, pachové ploty, akustické ochranné zariadenia, obmedzenie rýchlosti jazdy, uzávierka komunikácie, varovné značenie a systémy, úprava biotopu, t.j. druh opatrenia, termín realizácie, lokalizácia (č. cesty, úsek, km, ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh), cieľový druh živočíchov, na ochranu ktorého bolo dané opatrenie redukujúce mortalitu živočíchov realizované,
  - dĺžke a lokalizácii oplotenia (číslo cesty; úsek; dĺžka oplotenia; lokalizácia oplotenia, t.j. km cesty – začiatočný a koncový bod oplotenia, rok vybudovania, typ oplotenia, výška oplotenia, materiál),
  - protihlukových stenách (dĺžka protihlukovej steny [m]; lokalizácia protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty); typ protihlukovej steny, výška, materiál protihlukovej steny a rok vybudovania).

  V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu ochrany populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.

  V tejto súvislosti Vás prosíme o poskytnutie informácií o plánovanej realizácii optimalizačných opatrení zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja, ako aj v súvislosti s výstavbou nových úsekov pozemných komunikácií v správe Žilinského samosprávneho kraja.
 • Odpoveď:

  - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správca ciest II. a III. triedy v roku 2017 na MO 519-018 – most v Beniciach vybudovala chodník pre vydry na jednej strane opory vo vodnom toku, rok realizácie 2017, staničenie 28,796 km;
  - Cesta – 2130 - Vodiace steny pre obojživelníky – 240 bežných metrov (spolu z jednej aj druhej strany) – systém ACO PRO, pozostávajú z polymérbetónu, s malou rímsou v korune, stabilizačnou pätkou v spodnej časti a so zvislými výstuhami v zadnej časti. Šírka stabilizačnej pätky je 47 cm a výška vodiacej steny je 45 cm. Dĺžka jedného diela je 1 m. 2x podchod pre obojživelníky – monolitické podchody pre obojživelníky AT 500, re triedu zaťaženia D400 kN. Podchody sú z obidvoch strán ukončené portálovým prvkom EGE 1000. Staničenie – cca. 0,599 – 0,819 km, rok realizácie 2015,
  - Každoročne správca cesty dáva stanovisko pre vykonanie technických opatrení potrebných pre ochranu obojživelníkov (zriadenie oplôtkov výšky 40 cm – plastová fólia), ktoré zriaďuje Štátna ochrana prírody SR. Tieto dočasné opatrenia sú zriaďované na ceste II/583 v km 42,700 – 43,100, ktoré zriaďuje Správa Národného parku Malá Fatra, Varín a na ceste III/2301 v km 3,700 – 3,900, ktoré zriaďuje Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba;
  - Žilinský samosprávny kraj v rámci projektov ROP III, realizoval opatrenia na záchranu obojživelníkov v rámci projektu Rekonštrukcia cesty III/2132 v SO 02 „Opatrenia na záchranu obojživelníkov v staničení 1,175 – 1,698. V rámci projektu boli osadené betónové záchytné stienky pre obojživelníkov a 5 podchodov;
  - Žilinský samosprávny kraj v rámci projektov ROP III, má v projektovej dokumentácii SO 02 - Opatrenia pre ochranu obojživelníkov na ceste II/583 v km 42.500 - 42.800 osadenie betónových stienok (0,40 m nad cestou) pozdĺž oboch strán cesty na kolíznom úseku (300 m) a vytvorenie dvoch nových migračných priechodov so svetlosťou 0,70 x 0,70. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov tieto opatrenia pre ochranu obojživelníkov neboli zrealizované,
  - V regióne Liptov sa takéto účelové objekty nenachádzajú. Jednorazovo sú osadzované oplôtky pri ceste II/584 v lokalite Liptovský Trnovec pre usmernenie migrácie žiab.

  Závod Horné Považie a Kysuce neeviduje uvedené objekty.