Žiadosť č. 30

 

 • Otázka:

  Žiadame o priebežné poskytovanie a posielanie aktuálnych platných cestovných poriadkov dopravcov, ktoré v rámci svojich kompetencií podľa zákona č.  56/2012 Z. z. o cestnej doprave schvaľuje ŽSK  (s výnimkou SAD Žilina a ARRRIVA Liorbus) v elektronickej podobe. Túto žiadosť ste odôvodňujeme  tým, že Vaša spoločnosť potrebuje garanciu úplnosti dát o schválených cestovných poriadkov, pretože: 
  a) vytvorila a prevádzkuje webovú aplikáciu „mojbus.sk“
  b) vytvorila a prevádzkuje mobilnú navigačnú aplikáciu  „Ubian“
  c) dodáva  a v spolupráci so správcami autobusových staníc v Žiline, Krásne nad Kysucou, Terchovej,  Ružomberku a v Trstenej  (SAD Žilina, ARRIVA Liorbus) prevádzkuje  elektronické zastávkové  tabule a informočné systémy autobusovej dopravy v Žilinskom kraji.
 • Odpoveď:

  Žilinský samosprávny kraj Vašu žiadosť  po obsahovej stránke  vyhodnotil tak, že by sa mohlo jednať o žiadosť o opakované použitie informácií podľa § 21b a nasl. zákona   č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  keďže opakovaným použitím informácie je použitie informácie, ktorú má povinná osoba t.j.  ŽSK k dispozícii na podnikateľský alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh povinnej osoby (ŽSK).  

  Podľa § 21h  zákona o slobode informácií: „Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií, v žiadosti okrem náležitostí podľa § 14 ods. 2 uvedie údaj o tom, či
  a) informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií,
  b) použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.

  Podľa § 21h zákona o slobode informácií:   „Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku 1, povinná osoba ju vybaví podľa § 14.“

  Podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií:  „Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.“

  Vzhľadom na vyššie citované zákonné ustanovenia Vás vyzývame, aby ste Vašu žiadosť zo dňa  19. 01. 2018, ktorá bola ŽSK doručená dňa  25. 01. 2018, doplnili v lehote do 10-tich dní od doručenia žiadosti  o tieto údaje: 

  a) o údaj o tom, či informácie – priebežné poskytovanie schválených cestovných poriadkov  dopravcov (okrem SAD Žilina a ARRIVA Liorbus)  v elektronickej podobe - žiadate sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií podľa § 21b a nasl.  zákona o slobode informácií; 
  b) ak  oznámite, že  požadované informácie  žiadate sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácie,   doplňte výslovne Vašu žiadosť  o údaj či  tieto informácie  použijete na podnikateľský alebo nepodnikateľský účel; 

  c) v záujme určitosti Vašej žiadosti Vás žiadame o doplnenie údaju, v akej elektronickej podobe žiadate o sprístupnenie informácií (napr.  elektronicky e-mailom vo formáte .pdf) a v akom časovom horizonte po schválení cestovných poriadkov máte o požadované informácie záujem.

  Odpoveď po doplnení žiadosti:

  Podľa § 21i ods. 3 písm. b) infozákona žiadosti žiadateľa zo dňa 19. januára 2018, v ktorej žiadal povinnú osobu o priebežné poskytovanie aktuálnych cestovných poriadkov dopravcov v rámci  územného obvodu Žilinského samosprávneho kraja (s výnimkou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. a ARRIVA Liorbus, a. s.) v elektronickej podobe, sa vyhovuje, a povinná osoba sprístupňuje informácie na účely opakovaného použitia v elektronickej podobe vo formáte Excel v lehote najneskôr do 3 pracovných dní po schválení príslušného cestovného poriadku zasielaním na e-mailovú adresu spoločnosti.   

  O d ô v o d n e n i e :

  Žiadateľ požiadal povinnú osobu žiadosťou zo dňa 19. januára 2018 o poskytovanie cestovných poriadkov, a to z dôvodu, že je dodávateľ elektronických zastávkových tabúľ a informačných systémov autobusovej dopravy v rámci územného obvodu Žilinského samosprávneho kraja a prevádzkuje informačné tabule na autobusových staniciach v Žiline, Krásne nad Kysucou, Terchovej, Ružomberku a Trstenej a z toho dôvodu bol oslovený spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. žiadosťou na garanciu úplnosti dát. V uvedenej veci vie takúto požiadavku z väčšej časti garantovať, problémom však je spolupráca s menšími dopravcami a vzhľadom na uvedené žiada o priebežné poskytovanie a posielanie týchto aktuálnych platných cestovných poriadkov dopravcov v rámci Žilinského samosprávneho kraja (s výnimkou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. a ARRIVA Liorbus, a. s.) v elektronickej podobe. 

  Povinná osoba klasifikovala uvedenú vec po obsahovej stránke ako žiadosť o opakované použitie informácií podľa § 21b a nasl. infozákona a z toho dôvodu vyžiadal o doplnenie údajov, nakoľko predmetná žiadosť formálne neobsahovala všetky náležitosti podľa tohto právneho predpisu.

  Následne žiadateľ podaním zo dňa 20. február 2018 doplnil nasledovné údaje:

  - informácie žiada sprístupniť podľa ustanovení o opakovanom použití informácií podľa § 21b a nasl. infozákona;
  - údaje o cestovných poriadkoch dopravcov sú v rámci SW produktov poskytované bezodplatne (dopravcom aj cestujúcej verejnosti) – nepodnikateľský účel;
  - informácie žiada sprístupniť elektronicky pomocou e-mailovej komunikácie vo formáte Excel v lehote maximálne do 3 pracovných dní po schválení príslušného cestovného poriadku Žilinským samosprávnym krajom. 

  V zmysle § 21b ods. 1 infozákona opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa odseku 3 k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa odseku 3 pri plnení ich úloh; tým nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6 infozákona.

  V zmysle § 21d ods. 1 infozákona povinná osoba je povinná sprístupniť informácie na účely opakovaného použitia na základe žiadosti. Informácie na účel opakovaného použitia môže povinná osoba zverejniť aj bez žiadosti.

  V zmysle § 21d ods. 3 infozákona ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bez zbytočného odkladu nahlási prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa § 21e ods. 5, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 5. Prevádzkovateľ ústredného portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytočného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej správy.

  V zmysle § 21f ods. 1 infozákona povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. Ak povinná osoba zverejní informácie na účel opakovaného použitia bez žiadosti podľa § 21d ods. 1 infozákona druhej vety a neurčí podmienky ich opakov