Žiadosť č. 28

  • Otázka:

    Žiadam o sprístupnenie informácií :
    Vyplatené odmeny vedúcim všetkých odborov a oddelení ako aj vedúcim zamestnancom organizácií v  zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK za roky 2014, 2015, 2016 a 2017 v členení podľa názvu funkcií jednotlivých zamestnancov a jednotlivých rokov uvedených v žiadosti v EURÁCH.

  • Odpoveď:

    V prílohe posielame informácie o vyplatených odmenách vedúcim všetkých odborov a oddelení v členení podľa názvu funkcie jednotlivých zamestnancov za požadované roky a informácie o vyplatených odmenách riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v členení podľa názvu riadenej inštitúcie za požadované roky. Informácie o vyplatených odmenách ostatných vedúcich zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nemáme k dispozícií, preto Vám odporúčame požadovať tieto informácie od inštitúcií osobitne.
    Príloha: odmeny 2014 - 2017