Žiadosť č. 27


  • Otázka:

    Z verejne dostupných zdrojov (kataster portal) som si našiel že Žilinský Samosprávny kraj je vlastníkom nebytových priestorov v katastri obce Turčianske Teplice parcela č. 1383/45 (garáž na sídlisku Horné Rakovce) chcel by som sa informovať či je možné si túto garáž prenajať poprípade odkúpiť, prosím vedeli by ste mi na túto otázku odpovedať? Poprípade mi dať kontakt na oddelenie kde by mi pomohli.

  • Odpoveď:

    Stavba – garáž na sídlisku Horné Rakovce so súpisným číslom 45, na parcele č. 1383/45, zapísanej na LV č. 2224 pre katastrálne územie Turčianske Teplice je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a v správe Pedagogickej a sociálnej akadémie, SNP 509/116, Turčianske Teplice. V súčasnosti je využívaná na parkovanie služobného osobného motorového vozidla v správe uvedenej školy najmä v súvislosti s prevádzkou školského internátu.

    Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti neeviduje uvedenú nehnuteľnosť ako prebytočný majetok. V prípade, ak v budúcnosti bude nehnuteľnosť označená ako prebytočný majetok, máte možnosť uchádzať sa o jej prenájom resp. odkúpenie v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK v znení platných dodatkov.

    Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť, o ktorú ste prejavili záujem, je v správe Pedagogickej a sociálnej akadémie, odporúčame Vám v prípade potreby akýchkoľvek bližších informácií o uvedenej nehnuteľnosti obrátiť na riaditeľku školy, Ing. Katarínu Hankovú, tel. 043/4922 770, e-mail: .

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky