Žiadosť č. 24

 

 • Otázka:
 1. Otázka: Akým spôsobom máte nastavené v rozpočte na rok 2018 financovanie neverejných ambulatných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ktorými sú domovy sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a rehabilitačné strediská? Počítali ste v rozpočte na rok 2018 s financovaním finančného príspevku na odkázanosť a finančného príspevku na prevádzku?
 2. Otázka: Ako plánujete vynaložiť s finančnými prostriedkami, ktoré vám zostanú nevyčerpané z dôvodu účinnosti novely a ktoré ste mali pre rok 2018 určené na poskytnutie finančného príspevku na odkázanosť neverejných ambulatných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ktorými sú domovy sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a rehabilitačné strediská?
 3. Otázka: Ste ochotní poskytnúť z nevyčerpaných finančných prostriedkov zvláštnu dotáciu na dofinancovanie neverejných ambulatných zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ktorými sú domovy sociálnych služieb, zariadenia podporovaného bývania, špecializované zariadenia a rehabilitačné strediská v roku 2018?
 • Odpoveď:


  Odpoveď 1:

  Žilinský samosprávna kraj (ďalej len „ŽSK“) eviduje na území ŽSK nasledujúce kapacity sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou:

  •Domov sociálnych služieb, ambulantná forma: 0 lôžok v rámci ŽSK, pričom ŽSK financuje 1 lôžko v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja na základe žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby klienta,
  •Špecializované zariadenie, ambulantná forma: 55 lôžok v rámci ŽSK, z toho v roku 2018 ŽSK financuje 35 lôžok v rámci ŽSK,
  •Zariadenie podporovaného bývania, celoročná forma: 5  lôžok v rámci ŽSK, z toho v roku 2018 ŽSK financuje 5 lôžok v rámci ŽSK,
  •Rehabilitačné stredisko, celoročná forma, ambulantná forma: 0 lôžok v rámci ŽSK

  V období prípravy návrhu rozpočtu na rok 2018 sme vychádzali z platnej legislatívy, preto sme počítali v rozpočte aj s finančným príspevkom na odkázanosť.


  Odpoveď 2:
  ŽSK v roku 2018 poskytol väčší objem finančných prostriedkov na sociálne služby krízovej intervencie, ktoré má pokryté na 100% v rámci kraja (navýšenie o 15 lôžok oproti roku 2017)  a taktiež zvýšil prostredníctvom navýšenia počtu hodín a zvýšenia hodinovej sadzby finančné príspevky na prevádzku na nasledujúce služby:

  •služba včasnej intervencie (navýšenie o 3856 hod oproti roku 2017),
  •špecializované sociálne poradenstvo (navýšenie o 6 960 hod oproti roku 2017),
  •krízové stredisko (navýšenie o 2 lôžka oproti roku 2017)


  Odpoveď 3:
  Pokiaľ v roku 2018 požiada občan ŽSK o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, ŽSK si túto službu u neverejného poskytovateľa sociálnych služieb zabezpečí v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2018.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.03.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky