Žiadosť č. 22

  • Otázka:

    Týmto žiadam odborných zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) týkajúcich sa projektov e-participácie realizovaných na území Žilinského samosprávneho kraja. Konkrétne žiadam o poskytnutí informácií, či prebehli nejaké projekty (platformy), či sa nejaká platforma v súčasnosti využíva, prípadne aká je miera úspešnosti realizovaného projektu. V prípade, že došlo k realizácii nejakého projektu Vás žiadam aj o poskytnutie informácii o trvaní a zapojených subjektov, prípadne iné dáta majúce súvis so spomenutým projektom.

    Ďalej Vás žiadam o poskytnutie štatistiky, koľko obyvateľov kraja využíva elektronické služby kraja (so zreteľom na elektronické pripomienky a petície),  a ktoré  elektronické služby kraja sa  využívajú  najčastejšie.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky