Žiadosť č. 19

 

 • Otázka:

  Postúpená žiadosť o poskytnutie informácií v bodoch 4 a 5:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujem požiadať o poskytnutie nasledovných informácií:
  1. Koľkým prijímateľom sociálnych služieb v denných stacionároch v roku 2018 poskytne ministerstvo práce príspevok na žiadosť poskytovateľov?
  2. Na koľkých prijímateľov denných stacionárov poskytne ministerstvo práce príspevok z dôvodu doplnenia do kapacity poskytovateľa ?
  3. Na koľkých prijímateľov poskytlo ministerstvo práce príspevok v roku 2017?
  4. Koľko denných stacionárov ukončilo svoju prevádzku ku koncu roka 2016?
  5. Koľko denných stacionárov ukončilo svoju prevádzku ku koncu roka 2017?

 • Odpoveď:

  4. Koľko denných stacionárov ukončilo svoju prevádzku ku koncu roka 2016?

  Žilinský samosprávny kraj v roku 2016 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) nevykonal žiaden výmaz denného stacionáru u poskytovateľov sociálnych služieb.

  5. Koľko denných stacionárov ukončilo svoju prevádzku ku koncu roka 2017?

  ŽSK v roku 2017 do dnešného dňa v zmysle zákona o sociálnych službách vykonal výmaz denného stacionára z registra u 3 poskytovateľov sociálnych služieb:

  • ku dňu 15.07.2017  Diamant J & D, n. o., U Čajkov 526, 013 05 Belá – Denný stacionár s miestom poskytovania U Čajkov 526, 013 05 Belá (kapacita 40 miest);
  • ku dňu 01.03.2017 Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená - Denný stacionár s miestom poskytovania ul. Malý rád 538/18, 028 01 Trstená (kapacita 6 miest);
  • ku dňu 01.01.2018 ZSS Nestor o. z., Stred č. 449, 027 05 Zázrivá – Denný stacionár s miestom poskytovania Stred č. 449, 027 05 Zázrivá (kapacita 10 miest)