Žiadosť č. 15

 

 • Otázka:

  Žiadam o preskúmanie možnosti výkupu pozemkov v katastrálnom území Zádubnie pod komunikáciami vo vlastníctve ŽSK. Pretože, nie som ochotný platiť dane za nehnuteľnosti, ktoré nie sú v mojom užívaní.
 • Odpoveď:

  Úradu Žilinského samosprávneho kraja bol doručený Váš e-mail, v ktorom nás žiadate o informáciu o výkupe, prípadne o inom spôsobe majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Pozemky boli za predošlého režimu zabrané pod stavby z dôvodu verejného záujmu často bez toho, aby boli vykúpené, prípadne vyvlastnené pre štát, prípadne bez toho, aby bol tento proces úspešne ukončený až po zápis vlastníctva pozemkov v príslušnej evidencii.

  Vyššie územné celky po prenesení kompetencií v oblasti dopravy prevzali od štátu cesty druhej a tretej triedy s neusporiadanými pozemkami bez toho, aby sa v tom čase riešil spôsob a postup majetkovoprávneho usporadúvania pozemkov a najmä súčinnosť štátu pri tomto procese. Miera neusporiadanosti pozemkov pod cestami druhej a tretej triedy sa odhaduje na viac ako 85 %, čo obmedzuje veľký počet vlastníkov pozemkov v nakladaní s ich majetkom a na druhej strane sťažuje vyšším územným celkom plnenie povinností vlastníka verejnej cestnej komunikácie.

  Na zmiernenie dosahu tejto nepriaznivej situácie a jej čiastočné riešenie bol prijatý zákon číslo 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a na vyššie územné celky. Podľa ustanovení § 4 tohto zákona, ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti zákona (to je k 1.7.2009) k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou. Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť na svojom pozemku výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do doby vykonania pozemkových úprav v danom katastrálnom území. Zákon však explicitne neustanovuje, či je toto vecné bremeno odplatné alebo bezodplatné a v prípade jeho odplatnosti či je náhrada za zriadenie vecného bremena jednorazová alebo opakovaná.

  Podľa § 2 zákona č. 66/2009 Z. z. vyšší územný celok, ktorý sa stal podľa osobitných predpisov vlastníkom stavby prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva  pozemkov  môže  poskytnúť  zámennou  zmluvou  vlastníkovi  pozemku pod stavbou náhradný  pozemok,  ktorý  je  vo vlastníctve  VÚC v tom  istom  katastrálnom  území  alebo obci (v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním). Ak sa neuplatní tento postup, usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou sa uskutoční v konaní o nariadení pozemkových úprav podľa osobitného predpisu. Na základe pozemkových úprav sa usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou vykoná formou poskytnutia náhradného pozemku z majetku štátu v obvode pozemkových úprav v tom istom katastrálnom území a ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, alebo formou finančnej náhrady, ak v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky vhodné na účely poskytnutia náhrady, prípadne ak ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2, alebo ak o to požiada vlastník pozemku. 

  Samosprávne kraje všeobecne nemajú vo vlastníctve pozemky, ktoré by mohli ponúknuť žiadateľom ako náhradný pozemok ani v jednotlivých prípadoch a už vôbec nie na vyriešenie tohto problému v širšej miere, preto sa ako najvhodnejší spôsob na usporiadanie vlastníctva zabraných  pozemkov javia pozemkové úpravy, ktorých prvoradou funkciou je odstránenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva. Žiaľ počet katastrálnych území, v ktorých sa vyhlasuje konanie o pozemkových úpravách sa v posledných rokoch znížil a pri ich realizácii sa vyskytli prípady, keď príslušný samosprávny kraj nebol prizvaný k schváleniu obvodu pozemkových úprav a cesty druhej a tretej triedy boli napokon z obvodu úprav vylúčené.

  Vo všetkých samosprávnych krajoch narastá počet nespokojných vlastníkov zabraných pozemkov, ktorí požadujú finančné usporiadanie vzájomných vzťahov, keďže ich pozemky sú zo strany vyšších územných celkov užívané bez finančnej náhrady. Vlastníci pozemkov žiadajú majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov ich odkúpením, prípadne požadujú odplatu vo forme nájomného alebo v zmysle zákona č. 66/2009 Z. z. finančnú náhradu za zriadenie vecného bremena, to je za obmedzenie svojho vlastníckeho práva do času vykonania pozemkových úprav. Samosprávne kraje nedisponujú finančnými prostriedkami na odkúpenie pozemkov, platenie prenájmu alebo poplatku za zriadenie vecného bremena a za s tým súvisiace vyhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov. Zo svojich rozpočtov musia predovšetkým zabezpečiť