Žiadosť č. 101

  • Otázky

  1. Poskytnutie stanoviska ŽSK, akým spôsobom naložil kraj s informáciámi uvedenými v liste zo dňa 18.9.2018 a aké kroky podstúpil voči spoločnosti CESTY SK s.r.o?
  • Odpovede
  1. Spoločnosť CESTY SK s. r. o. bola úspešná v jedinej zákazke s názvom „Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo“ so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce pre časť zákazky č. 1 a časť zákazky č. 3. Súťaž bola vyhlásená 27. 9. 2016 a zmluvy pre každú z vyššie uvedených častí boli uzatvorené 27. 9. 2017. Zákazka je v súčasnosti pred ukončením. Obsahom plnenia je rozsiahly súbor stavebných prác bez zadefinovania podmienky prevádzkovať mobilnú obaľovňu bitúmenových zmesí. Podmienkami technickej alebo odbornej spôsobilosti nebolo predloženie certifikátov na asfaltové zmesi. To znamená, že postup verejného obstarávania z tohto hľadiska nebol porušený. Spoločnosť CESTY SK s. r. o. má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce na rekonštrukciu ciest. Jednotlivé plnenia vie zabezpečiť aj cez tretie osoby a subdodávateľov. Samozrejme, že dodávka materiálov počas prác musí spĺňať požiadavky na kvalitu podľa slovenských technických alebo európskych noriem. Stavebným dozorom ani osobou, ktorá zabezpečovala kontrolu stavby neboli nahlásené žiadne vážnejšie porušenia postupov ani použitých materiálov. Na základe Vášho listu požiadame CESTY SK s. r. o. o vyjadrenie. Okrem vyššie uvedenej zákazky sa spoločnosť CESTY SK s. r. o. zúčastnila súťaže na jednej zákazke, ktorú zabezpečovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, v ktorej však nebola úspešná vzhľadom k predloženému návrhu na plnenie kritéria. A keďže sa jednalo o reverznú súťaž, nepristúpilo sa ani k procesu vyhodnotenia podmienok účasti.