Žiadosť č. 100

  • Otázka

Písomné stanoviska, vo veci ukončenia licencie na poskytovanie lekárnickej starostlivosti.

  • Odpoveď

Dňa 13. novembra 2018 bola Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad ŽSK“) doručená žiadosť spoločnosti Proveritas, s. r. o. v Liptovskom Mikuláši o zrušení povolenia na prevádzkovanie lekárne.

Dňa 20. septembra 2018 bola na Úrad ŽSK doručená žiadosť Exekútorského úradu Žilina o poskytovanie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie voči vyššie menovanej spoločnosti. Exekútorský úrad požiadal samosprávny kraj (nakoľko je voči menovanej spoločnosti začaté trestné stíhanie), aby nezačal konanie o zrušení povolenia k vykonávaniu činnosti prevádzky lekárne, ak o to požiada.

V pondelok dňa 3. decembra 2018 po overení všetkých legislatívnych možností a právnom výklade právny oddelením, bolo rozhodnutie o zrušení povolenia ešte v tento deň osobne odovzdané a správoplatnené splnomocnenému zástupcovi spoločnosti.