Žiadosť č. 98

 

 • Otázka:
 1. Počet zamestnancov Úradu k dňu 31. 12. 2016 a počet zamestnancov ku dňu 01. 11. 2017.
 2. Počet žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré Úrad prijal v rokoch 2001 – 2017, v rokoch 2001 – 2016 k poslednému kalendárnemu dňu daného roka, za rok 2017 ku dňu 01. 11. 2017. Údaje za jednotlivé roky požadujem oddeliť.
 3. Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré od zriadenia Úradu až po súčasnosť boli v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, v prípade predaja alebo prenájmu zdravotníckeho zariadenia požadujem uviesť či ide o predaj alebo prenájom, zároveň požadujem uviesť rok predaja alebo prenájmu a sumu za predaj alebo prenájom (pri prenájme požadujem uviesť dĺžku prenájmu a ročný poplatok zaň).
 • Odpoveď:

  1) Počet zamestnancov Úradu k dňu 31. 12. 2016 a počet zamestnancov ku dňu 01. 11. 2017.

  Počet zamestnancov ŽSK ku dňu 31. 12. 2016  - 224
  Počet zamestnancov ŽSK ku dňu 01. 11. 2017  - 237
  (údaj je počet zamestnancov vo fyzických osobách – neprepočítaný na úväzky)

  2) Počet žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré Úrad prijal v rokoch 2001 – 2017, v rokoch 2001 – 2016 k poslednému kalendárnemu dňu daného roka, za rok 2017 ku dňu 01. 11. 2017. Údaje za jednotlivé roky požadujem oddeliť.

  Žilinský samosprávy kraj funguje od roku 2002. Evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií vedie od roku 2003, kedy sa začal požívať interný elektronický systém Fabasoft.
  Počet žiadostí o poskytnutie informácií v jednotlivých rokoch:
  2003 – 14
  2004 – 41
  2005 – 71
  2006 – 46
  2007 – 68
  2008 – 126
  2009 – 141
  2010 – 97
  2011 – 97
  2012 – 116
  2013 – 96
  2014 – 83
  2015 – 69
  2016 – 78
  2017 – 92 (k 1.11.2017)

  3) Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré od zriadenia Úradu až po súčasnosť boli v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, v prípade predaja alebo prenájmu zdravotníckeho zariadenia požadujem uviesť či ide o predaj alebo prenájom, zároveň požadujem uviesť rok predaja alebo prenájmu a sumu za predaj alebo prenájom (pri prenájme požadujem uviesť dĺžku prenájmu a ročný poplatok zaň).

  V januári 2003 boli z Ministerstva zdravotníctva SR zákonom NR SR č. 416/2001 Z. z. „O prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky“ delimitované na ŽSK zdravotnícke zariadenia: štyri  nemocnice s poliklinikou (ďalej len NsP) a  sedem polikliník:
  Zdravotnícke zariadenia, ktoré boli od zriadenia Úradu a v súčasnosti aj sú zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja:

  - Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 01 Čadca
  - Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
  - Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená
  - Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš
  - Oravská poliklinika Námestovo, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

  Polikliniky, ktoré boli 31. marca 2007  pretransformované na Správu majetku zdravotníckych zariadení, z dôvodu odštátnenia všetkých zdravotníckych činností, na základe čoho stratili štatút polikliniky:

  - Poliklinika Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turzovka, Liptovský Hrádok, Martin.
  - K 30.09.2011 bola zrušená Turčianska poliklinika Turčianske Teplice. Jej transformácia na Správu majetku zdravotníckych zariadení bola schválená zastupiteľstvom od 1. 10. 2011. 
  - Od 1. 7. 2011 bolo zastupiteľstvom schválené odňatie správy budovy polikliniky v Liptovskom Mikuláši a  bola zaradená do Správa majetku zdravotníckych zariadení.

  Predaj budov bývalých polikliník (zaradené do Správy majetku zdravotníckych zariadení):
  - v Martine, rok predaja: 2013, (vlastníctvo: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), kúpna cena: 1 399 472,- €; podmienka preinvestovania do budov počas 10 rokov, vo výške 290 000,- €.
  - v Liptovskom Mikuláši, rok predaja: 2013, (vlastníctvo: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti), kúpna cena: 498 816,- €; podmienka preinvestovania do budovy počas 10 rokov:  560 000,- €.   

  Ostatné budovy zaradené do Správy majetku zdravotníckych zariadení sú vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja, ktorý ich len spravuje a  prenajíma jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, resp. nájomcom, za sumy prenájmu  obvyklé v danom meste (prenájom je realizovaný v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a príslušných zákonov).