Žiadosť č. 97

 • Otázka:

  Kedy a kto vydal stavebné povolenie k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1
  Kedy a kto vydal kolaudačné rozhodnutie k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1
  Kedy a kto vykonával malý projekt pozemkových úprav k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1
  Kedy a kto vykonával veľký projekt pozemkových úprav k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1

 • Odpoveď:

R O Z H O D N U T I E

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „povinná osoba” ) ako vecne príslušný prvostupňový správny orgán podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) vo veci žiadosti žiadateľov: Miroslav Kočiš a Andrea Kočišová, obidvaja bytom Majerská  8551/16,  010 01 Žilina o sprístupnenie informácií zo dňa 26. októbra   2017 v časti prvej a druhej otázky, rozhodol

takto:

Podľa § 18 ods. 2 infozákona žiadosti o sprístupnenie informácií žiadateľov zo dňa 26. októbra 2017 v časti prvej a druhej otázky, v ktorej žiadali povinnú osobu o sprístupnenie informácií o tom, kedy a kto vydal  stavebné povolenie k stavbe cesty III. triedy číslo  2085 Žilina – Trnové vo vlastníctve povinnej osoby na časti parc.  E KN  2337/1 v k. ú. Žilina  a o tom,  kedy a kto vydal kolaudačné rozhodnutie k predmetnej stavbe v súlade s  § 3 ods.  1 infozákona v celom rozsahu nevyhovuje.

O d ô v o d n e n i e :

Žiadatelia požiadali povinnú osobu dňa 26. októbra 2017 o poskytnutie informácií na základe infozákona,  konkrétne sa dotazovali na stavbu cesty III. triedy číslo  2085 Žilina – Trnové vo vlastníctve povinnej osoby, pod ktorou sa nachádza časť parcely E-KN 2337/1 v k. ú.  Žilina : 

 1. Kedy a kto vydal  stavebné povolenie k predmetnej stavbe na časti parc.  E KN  2337/1;
 2. Kedy a kto vydal kolaudačné rozhodnutie k predmetnej stavbe na časti parc. E KN  2337/1;
 3. Kedy a kto vykonával malý projekt pozemkových úprav k predmetnej stavbe na časti parc. E KN 2337/1; 
 4. Kedy a kto vykonával veľký projekt pozemkových úprav k predmetnej stavbe na časti parc. E KN  2337/1. 

Listom č. 06008/2017/OIaZV-03 zo dňa 3.11.2017 povinná osoba postúpila žiadosť žiadateľov  v časti tretej a štvrtej otázky na vybavenie Okresnému úradu Žilina, katastrálnemu, pozemkovému a lesnému odboru. Povinná osoba o postúpení časti infožiadosti informovala žiadateľov listom č. 06008/2017/OIaZV-2 zo dňa 3.11.2017.

Listom č. 06008/2017/OIaZV-4 zo dňa 6.11.2017 povinná osoba oznámila žiadateľom predĺženie lehoty na vybavenie infožiadosti  v časti prvej a druhej otázky o ďalších  8 pracovných dní z dôvodu a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií je na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby.

V zmysle § 3 ods. 1 infozákona každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

V zmysle § 18 ods. 2 infozákona ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).

Cesty II. a III. triedy boli delimitované zo štátu na vyššie územné celky.  Správcom ciest II.  a III. triedy vo vlastníctve povinnej osoby je  Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorá je príspevkovou organizáciou povinnej osoby. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania nemá požadované informácie k dispozícii, nakoľko  podľa informácií od Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sa  v ich archíve, v ktorom sú uložené dokumenty, ktoré prešli pri delimitácii z vnútornej organizačnej jednotky Slovenskej správy ciest,  nenašli doklady týkajúce sa stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k úseku cesty III/2085 na Rosinkách.  

Povinná osoba je povinná sprístupniť len tie informácie, ktoré má k dispozícii.  Vzhľadom k tomu, že povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii,   povinná osoba rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 infozákona, ktoré možno podať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina. O odvolaní rozhoduje predseda Žilinského samosprávneho kraja. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a tieto nadobudli právoplatnosť.